Ze względu na dużą liczbę zamówień czas oczekiwania na paczkę wynosi ok. 5 dni. Dziękujemy za cierpliwość.

REGULAMIN konkursu na portalu społecznościowym Facebook i Instagram na profilu „@Palikot.Alkohole” (dalej „Regulamin”)

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie (dalej: „Konkurs”) pod nazwą „Uwolnij w sobie Bestię Palikota”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Alembik Polska S.A z siedzibą w (20-113) Lublinie, ul. Archidiakońska 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000841132, NIP: 9462697017, REGON: 38604794000000 (dalej: „Organizator”).
 3. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany, ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook® i Instagram®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Instagram®. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Instagram®. Organizator zwalnia w całości serwis Instagram od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.
 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną grą losową przewidzianą w ustawie z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 612).
 6. Niniejszy Konkurs nie stanowi zlecenia świadczenia usług przez Uczestnika, ani też zobowiązania do wykonania przez Uczestnika na rzecz Organizatora odpłatnego dzieła, z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w niniejszym Regulaminie. W tym też zakresie Uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko Organizatora.

§2
Definicje

 1. Uczestnik – osoba spełniająca warunki określone w § 5 Regulaminu.
 2. „Uwolnij w sobie Bestię Palikota” – nazwa Konkursu prowadzonego przez Organizatora, którego zasady opisane są w treści Regulaminu.
 3. Facebook – serwis społecznościowy, w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami będący własnością Facebook, Inc.
 4. Instagram – serwis społecznościowy, w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami będący własnością Facebook, Inc.
 5. Użytkownik – osoba fizyczna, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług oferowanych w portalu społecznościowym Instagram.
 6. Profil – jedna z podstawowych funkcji serwisu Instagram, nowy rodzaj profilu użytkownika lub marki, który pozwala na dodawanie zdjęć oraz postów skierowanych do osób, które polubiły dany profil.
 7. Nagroda – Organizator przewidział dwie nagrody główne w Konkursie – spędzenie jednego dnia z Januszem Palikotem dla każdego z wygranych. Organizator zapewnia transport samochodem na lotnisko, lot czarterem nad morze, a następnie obiad z Januszem Palikotem oraz lot powrotny. Organizator przewidział również trzy nagrody pocieszenia w postaci skrzynki wódki Kraft Palikot.
 8. Post Konkursowy – post umieszczony na Profilu należącym do Organizatora, „Uwolnij w sobie Bestię Palikota“ zawierający Zadanie Konkursowe. Organizator Konkursu przewiduje w trakcie jego trwania umieszczenie 1 (słownie: jednego) Postu Konkursowego zawierającego Zadanie Konkursowe, które publikowane będą na Profilu Organizatora, tj. ,,Uwolnij w sobie Bestię Palikot”a: Załóż maskę, złap Wódkę Kraft Palikot, zrób oryginalne zdjęcie, umieść je na swoim profilu na Instagramie, oznacz #uwolnijbestię #wódkakraftpalikot” w terminach: 29.10.2021 r. do dnia 28.11.2021 r.
 9. Zadanie Konkursowe – polega na:
  a) zrobienie przez Użytkownika najbardziej oryginalnego zdjęcia tj. ,,Uwolnij w sobie Bestię Palikota: Załóż maskę, złap Wódkę Kraft Palikot, zrób oryginalne zdjęcie, umieść je na swoim profilu naFacebooku lub Instagramie, oznacz #uwolnijbestię #wódkakraftpalikot“.
 10. Zgłoszenie Konkursowe – post (zdjęcie) Użytkownika umieszczony bezpośrednio na jego profilu na Facebooku lub Instagramie zawierający proponowaną przez Użytkownika odpowiedź na Zadanie Konkursowe.
 11. Komisja Konkursowa – wskazane przez Organizatora osoby odpowiedzialne za ogłoszenie spośród Uczestników zwycięzców Zadania Konkursowego, tj. „Uwolnij w sobie Bestię Palikota“.

§3
Regulamin

 1. Regulamin Konkursu „Uwolnij w sobie bestie” (dalej: „Regulamin”), określa zasady i warunki uczestnictwa w niniejszym Konkursie.
 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest uprzednie zapoznanie się przez Uczestnika z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
 3. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu na stronie https://browar-tenczynek.pl/uwolnij-bestie/ w sekcji aktualności oraz w biurze sprzedaży Organizatora tj. ul. Tenczyńska 59, Tenczynek

§4
Czas trwania konkursu

 1. Konkurs odbywa się za pośrednictwem Instagram na profilu Organizatora: @Palikot.Alkohole w dniach od 29.10.2021 r. do 28.11.2021 r. (dalej „Okres Konkursu”).
 2. O czasie Zgłoszenia decyduje chwila zarejestrowania Zgłoszenia na Profilu Użytkownika.
 3. W Konkursie wygrywają dwie osoby. Dla trzech osób przewidziane są także trzy nagrody pocieszenia, po jednej dla każdej osoby. Wyłonienie zwycięzców zostanie ogłoszone w dniu 01.12.2021 r. na profilu Instagram.
 4. Okres Konkursu nie obejmuje wydania nagród i procedury reklamacyjnej.

§5
Warunki udziału w Konkursie

 1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić poniższe warunki:
  A. posiadać miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  B. być pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  C. posiadać status Użytkownika serwisu Facebook lub Instagram;
  D. opublikować co najmniej jedno Zgłoszenie Konkursowe.
 3. Każdy Uczestnik Konkursu przed przystąpieniem do niego, zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.
 4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora, a także osoby będące ich: małżonkami, wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwem, powinowatymi w linii prostej, jak również osoby pozostające z tymi pracownikami i współpracownikami we wspólnym pożyciu albo są związani z nimi węzłem przysposobienia lub kurateli.
 5. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.

§6
Zasady i przebieg Konkursu

 1. Organizator przeprowadza Konkurs osobiście.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien dokonać Zgłoszenia Konkursowego, tj. umieścić komentarz ze zdjęciem bezpośrednio w komentarzu pod Postem Konkursowym, zawierający proponowaną przez Użytkownika odpowiedź na Zadanie Konkursowe.
 3. Zgłoszenia Konkursowe mogą być publikowane od udostępnienia Postu Konkursowego przez Organizatora.
 4. Zadanie Konkursowe polega na:
  a) umieszczenie przez Użytkownika najbardziej oryginalnego zdjęcia w wykonaniu zadania umieszczonego przez Organizatora w Poście Konkursowym na Profilu Organizatora, tj. @Palikot.Alkohole;
 5. Zgłoszenie może mieć wyłącznie formę określoną w treści Zadania Konkursowego.
 6. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego ani zawierać zastrzeżonych nazw lub znaków innych niż nazwy i znaki produktów Organizatora. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą naruszać praw, w tym w szczególności praw autorskich, oraz dóbr osobistych osób trzecich.
 7. Zgłoszenia Konkursowe powinny stanowić oryginalną, autorską interpretację przez Uczestnika Zadania Konkursowego, w przypadkach w których wymaga tego treść Zadania Konkursowego. Zgłoszenia Konkursowe muszą stanowić efekt samodzielnej pracy twórczej Uczestników i nie mogą stanowić cudzych utworów, ich kopii ani opracowania.
 8. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w pkt 2–7 Regulaminu będą ukrywane bądź usuwane przez Organizatora i nie będą uwzględniane w Konkursie, a ich autorzy nie będą uprawnieni do ubiegania się o Nagrodę główną albo Nagrodę pocieszenia.
 9. Nagroda nie podlega kumulacji, co oznacza, iż jeden Uczesnik Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę, bez względu na ilość dokonanych Zgłoszeń Konkursowych.
 10. Zwycięzcą jest Użytkownik, który umieści najbardziej oryginalne zdjęcie zgodnie z wymogami Zadania Konkursowe. Przewidziane są także trzy nagrody pocieszenia.
 11. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w dniu 01.12.2021 r. zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu oraz poinformowani o zwycięstwie.
 12. Uczestnik Konkursu nabywa prawo do Nagrody, jeżeli skontaktuje się z Organizatorem poprzez wiadomość prywatną na portalu Instagram w terminie do 5 dni roboczych liczonych od dnia ogłoszenia zwycięzców przez Organizatora zgodnie z Regulaminem. W odpowiedzi na wiadomość zwycięzca zostanie poproszony o przesłanie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu w wiadomości prywatnej, w terminie kolejnych 2 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania wiadomości na portalu Facebook lub Instagram. Przesłanie wyżej wymienionych danych jest konieczne do otrzymania Nagrody. Nieskontaktowanie się i nieprzesłanie danych w wyżej wymienionych terminach oznacza rezygnację z Nagrody i Organizator przyzna Nagrodę kolejnemu Uczestnikowi wytypowanemu przez Komisję Konkursową.
 13. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną, ani na inną nagrodę, ani przeniesienie praw do nagrody na inną osobę.

§7
Nagroda

 1. Nagrodą w Konkursie jest spędzenie jednego dnia z Januszem Palikotem. Organizator zapewnia transport samochodem na lotnisko, lot czarterem nad morze, a następnie obiad z Januszem Palikotem oraz lot powrotny.
 2. Organizator przewidział dla każdego z dwóch zwycięzców głównych jedną ww. Nagrodę.
 3. Organizator przewidział także dla trzech osób, trzy nagody pocieszenia w postaci skrzynki wódki Kraft Palikot.
 4. Nagroda zostanie dostarczona na adres Użytkownika, który zwyciężył, na przesłany przez niego Organizatorowi adres.

§8
Komisja Konkursowa

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości Zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła Komisję.
 2. W skład Komisji wchodzą Janusz Palikot, Tomasz Czechowski.

§9
Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w szczególności Uczestników, którzy:
  a) nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
  b) zamieszczają w treści nieobyczajne lub naruszające prawa osób trzecich, stosujące wulgaryzmy, używające treści obrażające mniejszości narodowe, seksualne i przekonania religijne, seksistowskie i nieobyczajne, lub w inny sposób nieodpowiednie;
  c) publikują swoje zgłoszenie konkursowe z kont fikcyjnych.
 2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem poprzez wskazane przez niego sposoby komunikacji (np. prowadzić korespondencję mailową). Podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.

§10
Reklamacje

 1. Reklamacje dot. Konkursu będą przyjmowane w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników, na adres:
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji Organizatorowi.
 3. Uczestnicy Konkursu składający reklamację, zostaną powiadomieni o sposobie jej rozwiązania w terminie 3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję. Decyzja Komisji jest ostateczna.

§11
Dane osobowe

 1. Dane osobowe podane przez Uczestników Konkursu w związku ze zgłoszeniem udziału w Konkursie przetwarzane są na podstawie i w zgodzie z przepisami RODO i innych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Opublikowanie Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika Konkursu na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu. Wyrażając zgodę Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie ją wycofać, kierując informację o jej wycofaniu na adres Organizatora, podany w ust. 3. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator: Alembik Polska Spółka Akcyjna.
 4. Administrator, w związku z przeprowadzanym Konkursem, przetwarzać będzie następujące dane: nazwa profilu/konta w serwisie Instagram oraz wizerunek, a w przypadku zwycięzców także: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 5. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędne jest w zakresie związanym z udziałem w Konkursie.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest ich zgoda, wyrażona poprzez złożenie Zgłoszenia Konkursowego – art. 6 ust. 1 lit a) RODO, a także niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest prowadzenie marketingu bezpośredniego i dochodzeni/obrona przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 7. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania konkursu i do 21 dni po jego rozstrzygnięciu, a w przypadku złożenia reklamacji – do czasu jej obsługi. Dane osobowe Zwycięzców będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie. W zakresie wizerunku dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 8. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, a także firmy działające na polecenie Administratora i świadczące na jego rzecz usługi w obszarze IT, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, a także wspierające procesy marketingowe.
 9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania, w tym do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
 10. Uczestnicy Konkursu mają prawo do:
  A. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  B. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  C. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika,
  D. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§12
Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna pod adresem https://browar-tenczynek.pl/uwolnij-bestie/
 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie.
 3. Organizator Konkursu zastrzega prawo wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z Regulaminem, z dobrymi obyczajami, naruszają uzasadnione interesy Organizatora lub osób publicznych, naruszają prawa autorskie osób trzecich, godzą w wizerunek Organizatora lub są sprzeczne z prawem i nie nadają się do publicznego rozpowszechniania z uwagi na to, że zawierają elementy związane z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, nałogami i pornografią.
 4. W ramach Konkursu Organizator może wysyłać na numer telefonu komórkowego Uczestnika Konkursu podany przez niego na potrzeby udziału w Konkursie, bieżące informacje związane z jego udziałem w Konkursie.
 5. Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie oprócz Nagrody przewidzianej Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie poza Nagrodą.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu. Odpowiedzialność Organizatora ogranicza się do przyznania Nagrody zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Portal Facebook i Instagram, ani z nimi związany.
 8. Wszelkie treści wysyłane przez Uczestników Konkursu w związku z Konkursem powinny być adresowane do Organizatora. Organizator zwalnia serwis Facebook i Instagram z odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z przeprowadzeniem Konkursu za pośrednictwem Profilu Organizatora.
Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w dowolnym momencie, a także dowiedzieć się więcej na ich temat