Popcorn za jedyne 39,99 zł! Limitowany nakład. KUP

Regulamin Sklepu

REGULAMIN

§ 1 Definicje

 1. Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Jednoosobowy przedsiębiorca o uprawnieniach Konsumenta – Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zawierający umowę sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą Klienta, ale która nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanego przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Klient – Użytkownik, który dokonał Rezerwacji Towaru w Sklepie za pośrednictwem Witryny.
 4. Konsument – Klient o statusie konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. Klient będący osobą fizyczną zawierający umowę sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto – konto członka Klubu Browaru Tenczynek prowadzone w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, oznaczone indywidualnym loginem, w którym gromadzone są dane Klienta.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin.
 7. Rezerwacja – złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów określonych w rezerwacji.
 8. Kanał internetowy – kanał komunikacyjny udostępniony przez Sprzedawcę w Witrynie celem umożliwienia dokonywania przez Użytkowników Rezerwacji w Sklepie.
 9. Sklep – punkt sprzedaży prowadzony przez Sprzedawcę w Tenczynku (32-067), ul. Tenczyńska 59.
 10. Sprzedawca –Kraft Alkohole Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000922245, REGON: 389988145, NIP: 8992906876, adres: ul. Koszykowa 20/20, 00-555 Warszawa, posiadająca ważne zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających:
  – do 4,5% alkoholu oraz na piwo, w miejscu sprzedaży: ul. Tenczyńska 59, 32-067 Tenczynek,
  – powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa
  – napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu
 11. Towar – rzeczy, które mogą być przedmiotem sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 12. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca Witrynę.
 13. Witryna – platforma on-line prowadzona w języku polskim pod adresem www.browar-tenczynek.pl przeznaczona do prezentacji Towarów dostępnych w Sklepie.
 14. Klub Browaru Tenczynek, Klub – organizowany przez Sprzedawcę klub, którego celem jest w szczególności upowszechnianie historii i tradycji browarnictwa, w tym zwłaszcza historii i tradycji piwowarstwa w Browarze Tenczynek.

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa warunki przystąpienia i zasady działania Klubu Browaru Tenczynek, zasady korzystania przez Użytkowników z Witryny, jak również zasady dokonywania przez Klientów Rezerwacji i odbioru Towaru.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym zwłaszcza:
  • ustawa z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344),
  • ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 287.),
  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018, poz. 1025 ze zm.).

§ 3 Użytkownicy uprawnieni do Rezerwacji

Uprawnionym do dokonania Rezerwacji jest osoba, która:
a) ukończyła 18 rok życia, co zostaje oświadczone w treści formularza poprzez wskazanie daty urodzin, lub przystąpiła do Klubu Browaru Tenczynek;
b) zaakceptowała postanowienia Regulaminu, co następuje w drodze zaznaczenia tej okoliczności przez Użytkownika w treści formularza zmówienia/rezerwacji.

§ 4 Członkostwo w Klubie Browaru Tenczynek

 1. Członkiem Klubu może zostać wyłącznie osoba pełnoletnia, która zarejestrowała Konto, podając swoje imię, nazwisko, adres e-mail, datę urodzenia i numer telefonu oraz aktywowała je po otrzymaniu od Sprzedawcy wiadomości e-mail z potwierdzeniem rejestracji Konta.
 2. Członek Klubu może korzystać z Konta wyłącznie osobiście, nie jest uprawniony do udostępniania Konta osobom trzecim.
 3. Członkostwo w Klubie ustaje poprzez złożenie przez Użytkownika oświadczenia o wystąpieniu z Klubu i przesłanie go na adres e-mail Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wykluczenia Użytkownika z Klubu oraz dezaktywacji jego Konta, w przypadku, gdy złożone przez Użytkownika oświadczenie o pełnoletności okaże się nieprawdziwe lub gdy udostępni Konto niepełnoletniej osobie trzeciej.

§ 5 Cele Klubu

 1. Klub powołany jest w celu upowszechniania historii i tradycji browarnictwa, w tym zwłaszcza historii i tradycji piwowarstwa w Browarze Tenczynek oraz popularyzacji tradycji kulinarnych związanych z piwem, a także propagowania idei wstrzemięźliwości w spożywaniu piwa.
 2. Celem Klubu nie jest promocja napojów alkoholowych, w tym piwa.

§ 6 Rezerwacje i Odbiór

 1. Rezerwacje przyjmowane są poprzez Kanał internetowy dostępny w Witrynie. Prezentacja towaru w Witrynie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Do skutecznego złożenia Rezerwacji niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych i poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Dokonując Rezerwacji Użytkownik wybiera Towar, sposób płatności spośród określonych w § 7 ust. 3 Regulaminu oraz sposób odbioru – osobisty lub za pośrednictwem firmy kurierskiej, zgodnie z ust. 6 poniżej. Usługa formularza rezerwacji świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy.
 4. Rezerwacja zostaje dokonana z chwilą zapłaty za Towar. Sklep ma możliwość zastrzeżenia minimalnej wartości Rezerwacji koniecznej do jej dokonania przez Użytkownika.
 5. Do sprzedaży dochodzi z chwilą odbioru Towaru ze Sklepu. Miejscem zawierania umowy sprzedaży jest Sklep.
 6. Sprzedawca nie wysyła Towaru Klientowi. Odbiór Towaru następuje wyłącznie w Sklepie. Godziny otwarcia sklepu:
  Pon-Sob: godz. 10-21, Niedziela (tylko handlowe): 10-18. W przypadku braku możliwości odbioru osobistego Klient we własnym imieniu może zlecić firmie kurierskiej odbiór Towaru ze Sklepu udzielając jej stosownego upoważnienia. Sprzedawca w ramach tego zlecenia upoważniony jest do:
  a) zweryfikowania czy Klient jest uprawniony do dokonania Rezerwacji zgodnie z warunkami przewidzianymi w § 3, a w razie wątpliwości do poproszenia Klienta o przesłanie skanu dowodu osobistego,
  b) przekazania Towaru firmie kurierskiej celem doręczenia Klientowi.
 7. W przypadku wybrania przez Klienta opcji odbioru Towaru przez pełnomocnika, tj. firmę kurierską, wydanie Towaru Klientowi następuje w Sklepie w chwili wydania kurierowi przez Sprzedawcę zarezerwowanych Towarów.
 8. Zaznaczając w treści Rezerwacji opcję odbioru Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient oświadcza, że upoważnia firmę kurierską do odbioru Towaru w jego imieniu w Sklepie oraz doręczenia mu Towaru.
 9. Zlecenie i upoważnienie do odbioru Towaru pełnomocnikowi tj. firmie kurierskiej odbywa się na koszt i ryzyko Klienta.
 10. W przypadku zlecenia i upoważnienia firmy kurierskiej do odbioru zarezerwowanego Towaru firmie kurierskiej, Klient akceptuje, iż jej przedstawiciel będzie uprawniony do wylegitymowania osoby odbierającej Towar, w celu potwierdzenia jej pełnoletności oraz, iż ma obowiązek odmowy wydania Towaru w przypadku stwierdzenia, iż osoba odbierająca Towar jest niepełnoletnia, pod wpływem środków odurzających lub nietrzeźwa. W takim przypadku Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru.
 11. Klient zobowiązuje się zapewnić, że bez względu na wybraną formę odbioru Towaru, zostanie on odebrany przez osobę pełnoletnią, trzeźwą i nieznajdującą się pod wpływem środków odurzających.
 12. Po złożeniu Rezerwacji Klient otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie przyjęcia Rezerwacji oraz szczegóły jej dotyczące. W przypadku członków Klubu status Rezerwacji aktualizowany jest również na Koncie.
 13. Towar objęty Rezerwacją gotowy jest do odbioru w Sklepie lub zostanie wydany przedstawicielowi firmy kurierskiej najpóźniej w trzecim Dniu Roboczym po dokonaniu Rezerwacji. W razie braku możliwości realizacji Rezerwacji w tym terminie Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę na podany adres e-mail.
 14. Sprzedawca zastrzega możliwość anulowania lub nieprzyjęcia Rezerwacji lub odmowy wydania Towaru, jeżeli:
  a) Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy w momencie dokonywania Rezerwacji;
  b) podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości;
  c) Klient nie odebrał Towarów objętych aktualną lub poprzednią Rezerwacją;
  d) Klient nie dokonał zapłaty za Towary;
  e) Klient wybrał opcję doręczenia Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, nie będąc ku temu uprawnionym w rozumieniu §3 Regulaminu;
  f) wystąpiły niemożliwe do przewidzenia zdarzenia losowe, którym Sprzedawca nie mógł zaradzić, w szczególności będące efektem działania warunków atmosferycznych (np. powódź, pożar, paraliż komunikacyjny), zdarzeń społecznych (strajki, zamieszki) czy politycznych (wprowadzenie stanu nadzwyczajnego określonego w Konstytucji RP, działania wojenne, ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19);
  g) odbiorca Towaru był niepełnoletni, nietrzeźwy lub pod wpływem środków odurzających lub przedstawiciel firmy kurierskiej powziął jakąkolwiek wątpliwość co do wieku lub stanu odbiorcy Towaru w ww. zakresie.
 15. Dowodem sprzedaży Towaru Klientowi jest paragon fiskalny bądź faktura VAT, jeśli Klient zażąda jej wystawienia. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymanie paragonu fiskalnego bądź faktury VAT w postaci elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail. W przypadku chęci otrzymania przez Klienta paragonu fiskalnego bądź faktury VAT w postaci papierowej, Klient może o to wystąpić kontaktując się ze Sprzedawcą na adres e-mail: online@browar-tenczynek.pl. Sprzedawca deklaruje, iż w przypadku otrzymania takiego zgłoszenia, każdorazowo wystawi oraz prześle Klientowi paragon fiskalny bądź fakturę VAT w postaci papierowej.

§ 7 Ceny i formy płatności

 1. Wszystkie ceny prezentowane w Witrynie są cenami brutto (zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami) i wyrażone są w złotych polskich. Ceną wiążącą jest cena podana na Witrynie przy Towarze w chwili dokonywania Rezerwacji.
 2. Całkowita wartość Rezerwacji obejmuje łączną cenę brutto zamawianych Towarów jak też koszty odbioru Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, jeżeli Klient wybrał taką opcję.
 3. Płatności za Rezerwację Klient dokonuje przelewem on-line realizowanym za pośrednictwem serwisu PAYU, PAYPAL lub bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze: 78 1050 1953 1000 0090 3261 1510 z podaniem następujących danych Sprzedawcy – numer zamówienia oraz imię i nazwisko Klienta. Datą Rezerwacji jest data wpływu środków na rachunek Sprzedawcy.

§ 8 Reklamacje

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: online@browar-tenczynek.pl, bądź pisemnie na adres: Kraft Alkohole Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Tenczynku, Browar Tenczynek, ul. Tenczyńska 59, 32-067 Tenczynek.
 2. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis zgłaszanych wad Towaru oraz datę ich wystąpienia, dane identyfikacyjne i kontaktowe Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail lub numer telefonu), jak również żądanie sposobu doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z Umową. Wskazany sposób złożenia reklamacji ma jedynie charakter instrukcyjny, mający na celu skuteczne i szybkie rozpatrzenie reklamacji, która będzie skuteczna i zostanie rozpoznana bez względu na sposób jej złożenia, przy czym podanie przez Klienta danych identyfikacyjnych i kontaktowych jest obowiązkowe.
 3. Sprzedawca zajmie stanowisko względem reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, przy czym brak reakcji Sprzedawcy oznacza uznanie reklamacji w przypadku gdy reklamującym jest Konsument albo Jednoosobowy przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta.
 4. W przypadku wystąpienia wad, Towar może zostać wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru, obniży jego cenę lub zaoferuje mu inne, dostępne u siebie Towary do wyboru. Klient ma prawo wyboru roszczenia.
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi dostarczy wadliwe Towary do Sklepu na koszt Sprzedawcy.

§ 9 Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem albo Jednoosobowym przedsiębiorcą o uprawnieniach Konsumenta może w terminie 14 dni od dnia odbioru Towaru odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Sprzedawcy na adres e-mail: online@browar-tenczynek.pl lub na adres Kraft Alkohole Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Tenczynku, Browar Tenczynek, ul. Tenczyńska 59, 32-067 Tenczynek, przed upływem 14 dniowego terminu.
 2. Klient uprawniony do odstąpienia od umowy może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Formularz oświadczenia jest też pakowany wraz z Towarem, a więc Konsument znajdzie go w przesyłce. Skorzystanie z formularza nie jest jednak obowiązkowe dla skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Do oświadczenia o odstąpieniu Konsument powinien dołączyć dowód zakupu Towaru lub w inny sposób wykazać zakup Towarów.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów sprzedaży:
  a) w których przedmiotem świadczenia jest Towar wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  b) w których przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  c) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  d) w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli.
 5. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania Towaru do Sklepu na adres: Browar Tenczynek, ul. Tenczyńska 59, 32-067 Tenczynek.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy w całości lub w części, zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w punkcie poprzedzającym, do chwili dokonania przez Konsumenta zwrotu Towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Konsumenta potwierdzenia, że Towary te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia) nastąpi wcześniej.
 8. Sprzedawca zwróci Konsumentowi środki pieniężne w taki sam sposób w jaki Konsument dokonał zapłaty.
 9. Konsument nie może odstąpić od umowy w odniesieniu do Towarów stanowiących napoje alkoholowe, które zostały przez Konsumenta otwarte.
 10. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Klienta wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową.

§ 10 Przetwarzanie danych osobowych i polityka plików cookies

Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników, w tym informacja o administratorze danych osobowych Użytkowników, jak również informacje o plikach cookies stosowanych przez Witrynę znajdują się Polityce prywatności dostępnej pod adresem: www.browar-tenczynek.pl/polityka-prywatnosci/

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie prezentowane w Witrynie i Kanale internetowym nazwy Towarów są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i stanowią znaki towarowe używane przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona Witryna i Kanał Internetowy; tyczy się to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.
 3. Klient zobowiązany jest do nieumieszczania w Witrynie i Kanale Internetowym treści o charakterze bezprawnym.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: hnp://www.uokik.gov.pl.
 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem www.browar-tenczynek.pl/regulamin/
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Klienci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na adres e-mail podany przy rejestracji Konta oraz poprzez informację zawartą w Witrynie. Klientom będącym Konsumentami albo Jednoosobowymi przedsiębiorcami o uprawnieniach Konsumentów, przysługuje w takim przypadku prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta w terminie 14 dni od dnia powiadomienia pocztą elektroniczną o dokonanej zmianie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich w Witrynie. Sprzedający zapewnia i gwarantuje, iż Rezerwacje złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Rezerwacji.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w dowolnym momencie, a także dowiedzieć się więcej na ich temat