Tydzień CZESKI w Browarze Tenczynek! SPRAWDŹ

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

www.browar-tenczynek.pl

I. Informacje o administratorze danych osobowych użytkowników strony www.browar-tenczynek.pl

Administratorem danych osobowych użytkowników (zwanych dalej „Użytkownikami”) strony internetowej www.browar-tenczynek.pl (zwanej dalej „Witryną”) tj. podmiotem decydującymi o celach i sposobach przetwarzania ich danych osobowych jest Kraft Alkohole Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000922245, adres do korespondencji: Kraft Alkohole Sp. z o.o. Oddział w Tenczynku, Browar Tenczynek, ul. Tenczyńska 59, 32-067 Tenczynek adres e-mail: online@browar-tenczynek.pl (zwana dalej „Administratorem”).

Za Użytkownika uważana jest każda osoba fizyczna korzystająca z Witryny.

II. Środki bezpieczeństwa stosowane przez Administratora

Administrator wdrożył procedury wewnętrzne zgodne z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), które zapewniają skuteczną ochronę danych osobowych Użytkowników. Niniejsza polityka prywatności zawiera postanowienia będące przejawem realizacji przez Administratora obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO.

Administrator zapewnia przy tym, iż wdrożył odpowiednie środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. Bezpieczne korzystanie z Witryny zapewniają stosowane systemy oraz procedury chroniące przed dostępem oraz ujawnieniem danych osobowych podmiotom niepożądanym. Ponadto stosowane przez Administratora systemy oraz procesy są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń. Pozyskane przez Administratora dane osobowe przechowywane są w systemach informatycznych, do których dostęp jest ściśle ograniczony.

III. Cele przetwarzania danych osobowych Użytkownika i podstawa prawna przetwarzania

A. Rejestracja Konta przez Użytkownika

Dane osobowe Użytkownika podawane Administratorowi podczas rejestracji konta członka Klubu Browaru Tenczynek (zwanego dalej „Kontem”) przetwarzane są w celu umożliwienia Użytkownikowi rejestracji Konta, a następnie w celu świadczenia usługi prowadzenia i utrzymywania Konta przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO, tj. niezbędność przetwarzania dla świadczenia nieodpłatnej usługi prowadzenia i utrzymywania Konta, jak również prawnie uzasadniony interes Administratora w przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika.

B. Realizacja Rezerwacji

Dane osobowe Użytkownika podawane Administratorowi podczas dokonywania rezerwacji towarów dostępnych w Witrynie przetwarzane są w celu realizacji rezerwacji przez Administratora, tj. w celu zawarcia umowy sprzedaży zarezerwowanych towarów z Użytkownikiem i przygotowania towarów do odbioru przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu wykonania umowy sprzedaży towaru przez Administratora.
W przypadku wystawienia Użytkownikowi faktury VAT lub innego dokumentu księgowego zawierającego dane osobowe Użytkownika, podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność przetwarzania dla wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

W przypadku ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z umowy sprzedaży zawartej z Użytkownikiem w postępowaniu sądowym lub pozasądowym, podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika przez Administratora w tym celu będzie art. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes prawny Administratora.

C. Rozpatrywanie reklamacji Użytkownika

Dane osobowe Użytkownika podawane Administratorowi podczas składania reklamacji przetwarzane są w celu jej rozpatrzenia przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika przez Administratora w tym celu będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność przetwarzania dla wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

D. Odstąpienie od umowy przez Użytkownika

Dane osobowe Użytkownika podawane Administratorowi w celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy sprzedaży towaru przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania obowiązków ciążących na Administratorze w związku z odstąpieniem od umowy, tj. przede wszystkim w celu zwrotu Użytkownikowi zapłaconej ceny za towary w przypadku skutecznego odstąpienia od umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika przez Administratora w tym celu będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność przetwarzania dla wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

E. Dane osobowe pobierane od Użytkownika w związku z używaniem plików cookies przez Witrynę

Dane osobowe pobierane od Użytkownika w związku z korzystaniem plików cookies przez Witrynę przetwarzane są w celu zapewnienia Użytkownikowi możliwości korzystania ze wszystkich funkcjonalności Witryny. Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika przez Administratora w tym celu będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. wyrażona przez Użytkownika zgoda na korzystanie z plików cookies przez Witrynę.

IV. Możliwość przekazywania danych Użytkowników innym podmiotom

Dane osobowe Użytkownika mogą być przez Administratora przekazywane podmiotom trzecim w zakresie, w jakim będzie to konieczne do należytego wykonania przez Administratora umowy sprzedaży towaru zawartej z Użytkownikiem. W szczególności dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane w tym celu:

  • pośrednikowi płatności internetowych PayU, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, nr KRS: 0000274399;
  • firmie kurierskiej w przypadku wyboru opcji dostawy towarów przez Użytkownika.

Dane osobowe Użytkownika mogą być również przekazywane przez Administratora zewnętrznym odbiorcom, z których usług Administrator korzysta w celu należytej obsługi procesów związanych funkcjonowania przedsiębiorstwa Administratora. Są to w szczególności podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, prawne i informatyczne.

Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane przez Administratora do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych.

V. Okres przechowywania danych Użytkowników

Administrator każdorazowo będzie przechowywał dane osobowe Użytkowników nie dłużej niż jest to konieczne lub ustawowo dozwolone.

Dane osobowe Użytkownika podane Administratorowi w celu rejestracji i prowadzenia Konta, przetwarzane będą przez Administratora do czasu usunięcia Konta przez Użytkownika.

Dane osobowe Użytkownika podane Administratorowi w celu zawarcia umowy sprzedaży towarów oferowanych w Witrynie przetwarzane będą przez Administratora do czasu wykonania umowy, a po jej wykonaniu do końca okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, który wynosi co do zasady 6 lat licząc od końca roku, w którym umowa została wykonana (w przypadku umów zawartych z przedsiębiorcami 2 lata licząc od końca roku, w którym umowa została wykonana) lub do końca okresu obowiązkowego przechowywania dokumentacji podatkowej, który wynosi co do zasady 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku – w zależności od tego, który z ww. okresów skończy się później.

Każdorazowo w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest wyrażona przez Użytkownika zgoda na przetwarzanie jego danych osobowych, jak w przypadku plików cookies, z których korzysta Witryna, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia przez Użytkownika.

VI. Prawa Użytkownika związane z przetwarzaniem jego danych osobowych

A. Prawo do cofnięcia zgody

Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się na jej podstawie. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych można dokonać poprzez przesłanie Administratorowi oświadczenia oznajmującego taką wolę np. w formie wiadomości e-mail. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu otrzymania powyższego oświadczenia przez Administratora. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Użytkownika dokonanego przez Administratora przed jej cofnięciem.
Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

B. Prawo żądania dostępu do danych

Użytkownik ma prawo otrzymania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, ma prawo do:

a) uzyskania dostępu do swoich danych osobowych;
b) uzyskania informacji o: celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika lub o kryteriach ustalania tego okresu, prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle tych danych, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Europejski Obszar Gospodarczy;
c) uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

C. Prawo do sprostowania danych

Użytkownik ma prawo sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Użytkownik może tego dokonać poprzez złożenie wniosku o dokonanie sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienie (jeżeli są niekompletne).
Podstawa prawna: art. 16 RODO

D. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych dotyczących ich danych.

Użytkownik może żądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli:

a) dane osobowe Użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
b) dane osobowe Użytkownika są przetwarzane niezgodnie z prawem;
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli jego podstawę stanowi uzasadniony interes prawny Administratora;
d) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
e) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych w związku z wniesieniem sprzeciwu, Administrator może nadal przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

E. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w następujących przypadkach:

a) gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, lecz Użytkownik sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia przetwarzania;
c) gdy dane osobowe Użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub były wykorzystywane, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) gdy Użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając jego dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

F. Prawo do przeniesienia danych innemu administratorowi

W przypadku gdy dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika lub w celu zawarcia umowy z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO), Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, o ile jest to technicznie możliwe.
Podstawa prawna: art. 20 RODO

G. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny, a Administrator nie będzie posiadał innej uzasadnionej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, jak również podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń, Administrator usunie dane osobowe Użytkownika wobec wykorzystania których Użytkownik wniósł sprzeciw.

Podstawa prawna: art. 21 RODO

H. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania przez Użytkownika, że prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Użytkownikowi na mocy RODO zostały naruszone, Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podstawa prawna: art. 77 RODO

Jeżeli w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień Użytkownik wystąpi do Administratora z żądaniem, to spełnienie lub odmowa spełnienia żądania nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań Użytkownik nie będzie w stanie spełnić żądania Użytkownika w ciągu miesiąca, zostanie ono spełnione w ciągu kolejnych dwóch miesięcy po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o konieczności przedłużenia tego terminu.

Nadto, Użytkownik ma prawo zgłaszania Administratorowi skarg, zapytań i wniosków dotyczących przetwarzania ich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Użytkownikowi uprawnień.

VII. Obowiązek podania danych przez Użytkownika

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest każdorazowo dobrowolne, acz niezbędne do założenia i obsługi Konta, dokonania rezerwacji i zawarcia umowy sprzedaży Towaru z Administratorem, złożenia reklamacji czy też złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsekwencją niepodania danych przez Użytkownika będzie brak możliwości podjęcia kontaktu z Administratorem i ewentualnego zawarcia i realizacji umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora.

Administrator informuje również, że dane osobowe Użytkownika nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

VIII. Dane pobierane automatycznie po wejściu na stronę Witryny (pliki cookies)

Administrator informuje, iż podczas korzystania z Witryny w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki cookies pozyskiwane są przez Administratora po wyrażeniu na to dobrowolnej zgody Użytkownika w celu zapewnienia funkcjonalności Witryny. Użytkownicy wyrażają dobrowolną zgodę na zamieszczenie plików cookies przez Witrynę lub i przetwarzanie danych w nich zawartych oraz informowani są o tym w drodze komunikatu automatycznie wyświetlającego się po wejściu na Witrynę. Po wyrażeniu zgody na zamieszczenia plików cookies przez Witrynę, Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w swojej przeglądarce internetowej.

Pliki cookies zawierają takie dane informatyczne jak: adres IP dotyczący Użytkownika, nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki cookies są kierowane do serwera Witryny za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są w Witrynie w celu:

a) utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Witryny, a urządzeniem końcowym Użytkownika;
b) optymalizacji korzystania przez Użytkownika z treści Witryny i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;
c) zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Witryny;
d) zbierania statystyk odwiedzin Witryny wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości;
e) wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji.

W ramach Witryny stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Sesyjne pliki cookies są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego Użytkownika Witryny u po jego wylogowaniu z Witryny lub po opuszczeniu przez niego stron internetowych Witryny lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej. Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Stałe pliki cookies instalowane są w urządzeniu końcowym Użytkownika wyłącznie za jego zgodą. Administrator informuje, że:

  • przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Witryny może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików cookies bądź informowała Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Witryny.
  • pliki cookies zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika Witryny mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców lub partnerów biznesowych.
    Pliki cookies można uznać za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi identyfikującymi tożsamość, udostępnionymi Administratorowi przez Użytkownika w ramach korzystania z Witryny.

Administrator zapewnia, iż jest jedynym podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz uzyskującym do nich Dostęp.

Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach cookies, może zmienić zasady dotyczące plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. W takim przypadku jednak Administrator uprzedza, że ograniczenie stosowania plików cookies lub ich zablokowanie przez Użytkownika może ujemnie wpłynąć na poprawność i ciągłość świadczenia Usług w Witrynie.

IX. Zmiany Polityki prywatności

W razie konieczności uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności lub konieczności zapewnienia jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa bądź warunkami technologicznymi funkcjonowania Witryny, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na końcu jej tekstu. O wszystkich zmianach Polityki prywatności Użytkownicy będą informowani na Witrynie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

X. Kontakt z Administratorem

Kontakt z Administratorem możliwy jest na adres: Kraft Alkohole Sp. z o.o. Oddział w Tenczynku, Browar Tenczynek, ul. Tenczyńska 59, 32-067 Tenczynek bądź elektronicznie na adres e-mail: online@browar-tenczynek.pl

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w dowolnym momencie, a także dowiedzieć się więcej na ich temat