Ze względu na dużą liczbę zamówień czas oczekiwania na paczkę wynosi ok. 5 dni. Dziękujemy za cierpliwość.

REGULAMIN KONKURSU „Inny niż myślisz – Popcorn”


§ 1 Postanowienia ogólne


1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą „Inny niż myślisz – Popcorn” (zwanego
dalej „Konkursem”) jest MANUFAKTURA PIWA WÓDKI I WINA S.A. z siedzibą w Tenczynku
(32-067) przy ul. Tenczyńskiej 59, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000635590;
posiadająca numer NIP: 9462662680, posiadająca numer REGON: 365331458, o kapitale
zakładowym w wysokości 554.249,40 zł (zwana dalej „Organizatorem“).
2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego.
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Konkurs jest ogłaszany za pośrednictwem serwisów Facebook i Instagram:
a) na profilu „Browar Tenczynek” w serwisie Facebook pod adresem
https://www.facebook.com/BrowarTenczynek;
b) na profilu „browartenczynek” w serwisie Instagram pod adresem
https://www.instagram.com/browartenczynek/;
(dalej jako „Profile”).
5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany,
administrowany ani też tworzony we współpracy z serwisami społecznościowymi Facebook i
Instagram. Wszelkie informacje przekazywane przez osoby biorące udział w Konkursie
powierzane są Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook czy Instagram. Wzięcie udziału w
Konkursie oznacza, iż dana osoba wyraża zgodę na zwolnienie serwisów Facebook i Instagram
z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem.
6. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki uczestnictwa w
Konkursie, a także prawa i obowiązki Organizatora.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, pod warunkiem że
nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, a zmiany nie będą dotyczyć
istotnych aspektów uczestnictwa w Konkursie. Wszelkie zmiany Regulaminu będą ogłaszane z
jednodniowym wyprzedzeniem na Profilach oraz na stronie
http://browar-tenczynek.pl/nowehoryzonty.
8. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie http://browar-tenczynek.pl/nowehoryzonty oraz w
siedzibie Organizatora.
9. Przed przystąpieniem do Konkursu osoba przystępująca do Konkursu zobowiązana jest
zapoznać się z Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu uznaje się za akceptację treści
Regulaminu.

§ 2 Przedmiot i czas Konkursu

Konkurs polega na tym, że uczestnicy (dalej jako „Uczestnicy” lub pojedynczo „Uczestnik”)
rywalizują ze sobą o to, który z nich stworzy najbardziej kreatywną i oryginalną odpowiedzi na
zadanie konkursowe o treści:
Inny niż myślisz – Popcorn. Zachwyca nas w rzeczywistości to, co wyłamuje się z norm, które
zdefiniowaliśmy. W komentarzu do tego posta pokaż nam, opisz, nagraj coś, co przeczy
stereotypom, przekracza granice, które narzuca społeczeństwo. Trzy najciekawsze pomysły
nagrodzimy podwójnym karnetem na festiwal Nowe Horyzonty. Znajdź i uchwyć coś, co jest
codzienne, ale nieprzeciętne. Kreatywność jest wszystkim, czego potrzebujesz w tej zabawie.
(dalej jako „Zadanie Konkursowe”) zamieszczone przez Organizatora w postach
opublikowanych w dniu 12.07.2022 o godzinie 16:00 na Profilach (dalej jako „Posty”) przy czym
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie/ewentualne błędy
występujące na Facebooku i Instagramie.
2. Konkurs rozpoczyna się dnia 12 lipca 2022 roku o godzinie 16:00 CET i kończy się dnia 19 lipca
2022 roku o godz. 23:59 CET.
3. Odpowiedź na Zadanie Konkursowe (dalej jako: „Odpowiedź”) powinna być udzielona w trakcie
trwania Konkursu w formie komentarza (posta) umieszczonego pod co najmniej jednym z
Postów.

§ 3 Uczestnictwo w Konkursie


1. Udział w Konkursie może wziąć każda pełnoletnia osoba fizyczna będąca konsumentem w
rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniająca warunki
uczestnictwa w Konkursie określone w Regulaminie.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów
współpracujących przy organizacji Konkursu, członkowie ich organów zarządzających, jak
również osoby najbliższe wobec tych osób, to jest osoby będące wobec tych osób małżonkiem,
wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą
pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we
wspólnym pożyciu. Ograniczenie udziału, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy
również osób pozostających w jakimkolwiek stosunku cywilnoprawnym z Organizatorem lub
innym podmiotem współpracującym przy organizacji Konkursu.
3. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
a) być zarejestrowanym i zalogowanym użytkownikiem platformy Facebook lub Instagram
(posiadać profil na platformie Facebook lub Instagram, przy czym nie może to być profil
fikcyjny);
b) spełniać wymagania, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu;
c) udzielić Odpowiedzi w sposób wskazany w Regulaminie.
4. Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez umieszczenie Odpowiedzi w formie komentarza
(posta) umieszczonego pod co najmniej jednym z Postów.
5. W przypadku edytowania Odpowiedzi za moment jej udzielenia uważa się datę i godzinę jej
edycji.
26. Odpowiedzi zgłoszone do Konkursu nie mogą być wulgarne ani obsceniczne – w przypadku,
gdy w ocenie Organizatora zgłoszona Odpowiedź będzie wulgarna lub obsceniczna,
zgłaszający ją Uczestnik zostanie wykluczony z udziału w Konkursie.
7. Odpowiedź nie może zawierać treści (lub linków prowadzących do treści) naruszających
powszechnie obowiązujące przepisy prawa, powszechnie akceptowane dobre obyczaje, zasady
moralności, w szczególności treści (lub linków prowadzących do treści) naruszających dobra
osobiste, pornograficznych, zniesławiających, podżegających do przemocy, dyskryminujących,
a także zawierających nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych. Organizator
zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie udzielonych Odpowiedzi pod kątem
zawartości treści zakazanych, o których mowa powyżej, a w razie stwierdzenia, że dana
Odpowiedź zawiera takie treści, do wykluczenia, na każdym etapie Konkursu, Uczestnika
dopuszczającego się naruszeń. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji
zgodnie z § 8 Regulaminu.
8. W Odpowiedzi nie mogą znajdować się odniesienia do wskazanych z nazwy produktów innych
niż produkty Organizatora.

§ 4 Przebieg Konkursu


1. Uczestnicy rywalizują o to, który z nich udzieli najbardziej kreatywnej i oryginalnej Odpowiedzi
na Zadanie konkursowe.
2. Spośród wszystkich udzielonych Odpowiedzi, z zastrzeżeniem zasad uregulowanych w § 3
Regulaminu, Organizator wyłoni 5 (słownie: pięć) najlepszych Odpowiedzi, mając na uwadze
takie kryteria jak oryginalność i kreatywność, wybierając spośród Uczestników, którzy udzielili
owych najlepszych Odpowiedzi:
a) 1 (słownie: jednego) Laureata Nagrody Głównej (I. miejsca);
b) 2 (słownie: dwóch) Laureatów II. Miejsca;
c) 2 (słownie: dwóch) Laureatów III. Miejsca 3.
(„Zwycięzcy”).
3. Uczestnicy, których Odpowiedzi zostaną wyłonione jako najlepsze, otrzymają nagrody, o których
mowa w § 5 Regulaminu.
4. Decyzje w przedmiocie wyboru Zwycięzców, o których mowa w ust. 2 powyżej, podejmowane
są przez powołaną przez Organizatora komisję konkursową (zwaną dalej „Komisją
Konkursową”). Komisja Konkursowa składa się z trzech członków będących przedstawicielami
Organizatora. Komisja Konkursowa dokona oceny udzielonych Odpowiedzi według własnego,
swobodnego uznania.
5. W dniu następującym po dniu zakończenia Konkursu odbędzie się posiedzenie Komisji
Konkursowej podczas którego wyłonieni zostaną Zwycięzcy. Z posiedzenia zostanie
sporządzony protokół, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
6. Ogłoszenie wyników rywalizacji w ramach Konkursu nastąpi w dniu 20 lipca 2022 roku o
godzinie 12:00 CET w formie komentarzy Organizatora opublikowanych pod Postami.
37. Informację o wygranej Organizator wyśle za pomocą wiadomości prywatnej w serwisie
Facebook lub Instagram (w zależności od miejsca udostepnienia Odpowiedzi przez Zwycięzcę)
w terminie 2 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu (w szczególności Uczestnik
powinien monitorować folder z wiadomościami „inne”). W celu otrzymania nagrody Zwycięzca
zobowiązany jest w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania wiadomości do podania, za
pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na platformie Facebook lub Instagram (w
zależności od sposobu komunikacji ze strony Organizatora), danych niezbędnych do
przekazania nagrody, tj. imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Niezachowanie wskazanego
wyżej terminu, podanie nieprawidłowych danych, o których mowa w zdaniu poprzednim,
skutkują utratą Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
8. W przypadku zaistnienia wątpliwości, czy Uczestnik spełnił wszystkie wymogi zawarte
w niniejszym Regulaminie, Organizator ma prawo wstrzymać się z wydaniem Nagród, o których
mowa w § 5 Regulaminu, do czasu wykazania przez Uczestnika, że spełnił on wszystkie
wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie.
9. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie udzielonej przez niego Odpowiedzi przez
Organizatora w działaniach marketingowych, w tym promocyjno-reklamowych i nie będzie z
tego tytułu rościł sobie żadnych praw.

§ 5 Nagrody


1. Nagrodami w Konkursie są karnet oraz bilety na Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe
Horyzonty, odbywający się w dniach 21-31 lipca 2022 roku we Wrocławiu (zwany dalej
„Festiwalem”), to jest:
a) 1 (słownie: jeden) podwójny karnet na Festiwal, o wartości 860 zł (słownie: osiemset
sześćdziesiąt złotych) brutto, dla laureata Nagrody Głównej (I. Miejsca);
b) 2 (słownie: dwa) pakiety 10 (słownie: dziesięciu) biletów na wybrane seanse w ramach
Festiwalu, o wartości po 220 zł (słownie: dwieście dwadzieścia złotych) brutto, po jednym
pakiecie dla każdego z laureatów II. Miejsca;
c) 2 (słownie: dwa) pakiety 5 (słownie: pięciu) biletów na wybrane seanse w ramach Festiwalu,
o wartości po 110 zł (słownie: sto dziesięć złotych) brutto, po jednym pakiecie dla każdego z
laureatów III. Miejsca.
2. Kody aktywacyjne do Nagród wraz z instrukcją do ich realizacji zostaną wysłane na adres
mailowy podany przez Zwycięzców w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania przez
Organizatora informacji wskazanych w § 4 ust. 7 Regulaminu.
3. Odbiór nagród przez Zwycięzców możliwy będzie po rejestracji na stronie Festiwalu:
https://www.nowehoryzonty.pl/ od dnia otrzymania kodu aktywacyjnego do dnia 31 lipca 2022
roku.
4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany Nagrody, w tym jej wymiany na ekwiwalent pieniężny.
Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.
5. Odpowiedź może zostać wykluczona z Konkursu w każdym czasie, w razie stwierdzenia przez
Komisję Konkursową, że nie spełnia ona wymogów Regulaminu lub w przypadku zgłoszenia do
Organizatora roszczeń związanych z Odpowiedzią przez osoby trzecie.
6. Nagrody są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na
podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako
nagrody uzyskane w konkursie z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu.
7. Przyjmuje się, iż osobą uprawnioną do odbioru Nagrody jest Zwycięzca, którego dane
wskazane są w prywatnej wiadomości, o której mowa w § 4 ust. 7 Regulaminu.
8. Nagroda:
a) która nie zostanie odebrana przez Zwycięzcę w terminie określonym w § 5 ust. 3
Regulaminu,
b) której odbioru Zwycięzca odmówił,
c) której potwierdzenia odbioru Zwycięzca odmówił,
przepada.

§ 6 Prawa własności intelektualnej


1. Uczestnik oświadcza, że przesłana przez niego Odpowiedź w ramach uczestnictwa
w Konkursie nie narusza jakichkolwiek praw ani dóbr osób trzecich. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich lub innych praw czy dóbr osób trzecich przez
Uczestników. W przypadku, gdy uprawnione osoby trzecie zwrócą się do Organizatora z
roszczeniami w związku z wykorzystywaniem przez Organizatora odpowiedzi zgłoszonych
w ramach Konkursu, Uczestnik zobowiązany jest zwolnić Organizatora od roszczeń osób
trzecich lub wyrównać poniesione przez Organizatora szkody wynikające z konieczności
zaspokojenia roszczeń osób trzecich w pełnej wysokości, w tym uzasadnione koszty pomocy
prawnej potrzebnej dla zachowania praw Organizatora.
2. Z chwilą opublikowania Odpowiedzi na Zadanie konkursowe, która stanowi utwór („Utwór”)
w rozumieniu przepisu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.), Uczestnik udziela Organizatorowi
nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Utworu na
następujących polach eksploatacji:
(a) wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
(b) zwielokrotnianie Utworu w inny sposób nieprowadzący do wytworzenia egzemplarzy,
w szczególności poprzez wprowadzenie Utworu do pamięci komputera,
(c) rozpowszechnianie egzemplarzy Utworu, w szczególności poprzez wprowadzanie
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
(d) rozpowszechnianie Utworu bez pośrednictwa egzemplarzy, w szczególności poprzez
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
(e) wykorzystywanie Utworu w dowolny sposób, niezależnie od użytego medium, w całości
lub części, w działalności reklamowej i marketingowej Organizatora.
3. Licencja o której mowa w ust. 2 powyżej zostaje udzielona na okres 1 roku.
4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że stosownie do art. 921 § 3 kodeksu cywilnego z chwilą
wydania Nagrody, Organizator nabywa, bez odrębnego wynagrodzenia, całość autorskich praw
majątkowych do nagrodzonych w Konkursie Odpowiedzi, które stanowią Utwór, bez
jakichkolwiek ograniczeń czasowych czy terytorialnych w zakresie następujących pól
eksploatacji:
(a) wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
(b) zwielokrotnianie Utworu w inny sposób, nieprowadzący do wytworzenia egzemplarzy,
w szczególności poprzez wprowadzenie Utworu do pamięci komputera;
(c) rozpowszechnianie egzemplarzy Utworu, w szczególności poprzez wprowadzanie do
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
(d) rozpowszechnianie Utworu bez pośrednictwa egzemplarzy, w szczególności poprzez
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
(e) wykorzystywanie Utworu w dowolny sposób, niezależnie od użytego medium, w całości
lub części, w działalności reklamowej i marketingowej Organizatora.
5. Z chwilą wydania zwycięzca Konkursu przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do
Utworu w powyżej wskazanym zakresie wraz z wyłącznym prawem wykonywania autorskich
praw zależnych oraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie autorskich praw
zależnych do Utworu, a także upoważnia Organizatora do wykonywania innych autorskich praw
osobistych w stosunku do Utworu.

§7 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora (administrator danych
osobowych) w celu wzięcia udziału w Konkursie „Inny niż myślisz – Popcorn”, w tym w
szczególności celu wydania Nagród i rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes
administratora danych, jakim jest marketing własnych produktów (towarów i usług)
administratora i możliwość przeprowadzenia Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem [art.
6 ust. 1 lit. f) RODO].
3. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: imię, nazwisko, nazwę
użytkownika wykorzystywane na platformie Facebook lub Instagram oraz – w przypadku
skorzystania z procedury reklamacji – adres e-mail lub adres korespondencyjny. Dane osobowe
niezbędne do otrzymania Nagrody obejmują także: imię i nazwisko Uczestnika, adres e-mail
oraz numer telefonu kontaktowego. Podanie wskazanych danych jest dobrowolne, ale
niezbędne do udziału w Konkursie, wydania Nagrody lub rozpatrzenia reklamacji.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu oraz
przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń związanych z jego przeprowadzeniem.
5. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu w celu dopasowania treści komunikacji marketingowej albo przygotowania
oferty handlowej.
6. Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Organizatora, tj.
pracownikom i współpracownikom Organizatora, a także podmiotom działającym na polecenie
Organizatora i świadczącym na jego rzecz usługi w obszarze IT, archiwizacji i niszczenia
dokumentacji, a także wspierającym procesy marketingowe.
7. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
8. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od Organizatora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych, w tym RODO.
10. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których
mowa poniżej, należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Organizatora,
dostępnym pod adresem e-mail: pchochol.priv@gmail.com.

§ 8 Reklamacje


1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane wyłącznie przez Uczestników przez cały
okres trwania Konkursu wskazany w § 2 ust. 2 Regulaminu oraz w okresie 7 dni od jego
zakończenia, w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora, tj.: MANUFAKTURA
PIWA WÓDKI I WINA S.A., ul. Tenczyńska 59, 32-067 Tenczynek lub mailowo na adres poczty
elektronicznej: marketing@browar-tenczynek.pl. O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji
decyduje data dotarcia reklamacji w formie pisemnej na adres Organizatora lub otrzymania
wiadomości e-mail.
2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię i nazwisko oraz adres e-mail
lub adres korespondencyjny) oraz wskazanie jej przyczyn.
3. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania
reklamacji przez Organizatora, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie jej
rozpatrzenia (w zależności od formy jej wniesienia) listem poleconym lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Konkursowa.
4. Uczestnikowi, który nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji, przysługuje prawo
dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§ 9 Postanowienia końcowe


1. Zasady Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące
przepisy prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny.
2. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać w siedzibach Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo decyzji w sprawie wykluczenia Uczestnika z udziału w
Konkursie w przypadku naruszenia przez danego Uczestnika zasad Regulaminu, prób
oszustwa, a także w przypadku innego postępowania Uczestnika naruszającego dobre
obyczaje, narażającego na szwank dobre imię Organizatora, jego renomę lub interesy.
Wykluczony Uczestnik traci prawo do uzyskania Nagrody w Konkursie.
4. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie wiadomości za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marketing@browar-tenczynek.pl.
5. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się
z Organizatorem pod adresem e-mail: marketing@browar-tenczynek.pl. Odpowiedzi udzielane
będą w terminie do 3 dni roboczych.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w dowolnym momencie, a także dowiedzieć się więcej na ich temat