Ze względu na dużą ilość zamówień czas wysyłki paczek może ulec wydłużeniu. Dziękujemy za cierpliwość.

REGULAMIN konkursu na portalach społecznościowych Instagram i Facebook „Wyremontujemy Twój Barek” (dalej „Regulamin”)

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie (dalej: „Konkurs”) pod nazwą „Wyremontujemy Twój Barek”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Przyjazne Państwo S.A. z siedzibą w (20-113) Lublinie, ul. Archidiakońska 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
  0000862781, NIP: 9462700736, REGON: 387158103 (dalej: „Organizator”).
 3. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany, ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook® oraz Instagram®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook® oraz Instagram®. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook® oraz Instagram®. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.
 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną grą losową przewidzianą w ustawie z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 612).
 6. Niniejszy Konkurs nie stanowi zlecenia świadczenia usług przez Uczestnika, ani też zobowiązania do wykonania przez Uczestnika na rzecz Organizatora odpłatnego dzieła, z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w niniejszym Regulaminie. W tym też zakresie Uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko Organizatora.

§2
Definicje

 1. Uczestnik – osoba spełniająca warunki określone w § 5 Regulaminu.
 2. „Wyremontujemy Twój Barek” – nazwa Konkursu prowadzonego przez Organizatora, którego zasady opisane są w treści Regulaminu.
 3. Instagram – serwis społecznościowy, w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami będący własnością Facebook, Inc.
 4. Facebook – serwis społecznościowy, w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami będący własnością Facebook, Inc.
 5. Użytkownik – osoba fizyczna, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług oferowanych w portalu społecznościowym Instagram oraz Facebook.
 6. Profil – jedna z podstawowych funkcji serwisu Instagram i Facebook, nowy rodzaj profilu użytkownika lub marki, który pozwala na dodawanie zdjęć oraz postów skierowanych do osób, które polubiły dany profil.
 7. Nagroda główna – nagrodą główną w Konkursie jest wyremontowanie barku w domu/mieszkaniu Uczestników albo dostarczenia Uczestnikom gotowego barku oraz zapewnienie alkoholu tj. piwa BUH oraz wódki BUH, którzy zajęli trzy najlepsze miejsca w Konkursie, przy udziale Janusza Palikota, Jakuba Wojewódzkiego oraz Tomasza Czechowskiego oraz zapewnienie alkoholu i zorganizowanie wspólnego przyjęcia. Wykonywanie remontu barku albo dostarczenie gotowego barku odbywa się przy udziale obsługi medialnej, która dokona nagrań z realizacji Nagrody.
 8. Nagroda pocieszenia – nagrodą pocieszenia w Konkursie jest dostarczenie przez organizatora po jednym kartonie piwa BUH pięciu Uczestnikom, których zgłoszenia zostały uznane przez Komisję Konkursową za zwycięskie, ale nie zostały uznane za trzy najlepsze zgłoszenia, które otrzymują Nagrodę główną.
 9. Post Konkursowy – post umieszczony na Profilu należącym do Użytkownika, zawierający Zadanie Konkursowe.
 10. Zadanie Konkursowe – polega na:
  a) udostępnieniu przez Użytkownika zdjęcia własnego autorstwa przedstawiającego Użytkownika w gronie znajomych, przyjaciół lub rodziny oraz piwo BUH lub wódkę BUH, na własnym Profilu z publicznymi ustawieniami na Instagramie lub w serwisie Facebook.
  b) dodaniu w opisie zdjęcia hasztagów: #PrzyjaznePaństwo #WyremontujemyTwójBarek, #KubaWojewódzki , #JanuszPalikot , #TomekCzechowski .
 11. Zgłoszenie Konkursowe – zdjęcie wyłącznego autorstwa Uczestnika, pozostawione przez Uczestnika w serwisie Instagram lub Facebook, zawierające wykonanie Zadania Konkursowego. Praca musi być wykonana w formie zdjęciowej. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Posty Konkursowe:
  c) związane z tematyką Konkursu,
  d) co do których Uczestnik posiada pełne prawa autorskie,
  e) co do których Uczestnik posiada zgody dotyczące publikacji wizerunku osób, które są przedstawione na zdjęciu.
 12. Komisja Konkursowa – wskazane przez Organizatora trzy osoby odpowiedzialne za wytypowanie spośród Uczestników zwycięzców danej edycji Konkursu, tj. Janusz Palikot, Jakub Wojewódzki, Tomasz Czechowski.

§3
Regulamin

 1. Regulamin Konkursu „Wyremontujemy Twój Barek” (dalej: „Regulamin”), określa zasady i warunki uczestnictwa w niniejszym Konkursie.
 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest uprzednie zapoznanie się przez Uczestnika z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
 3. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu na stronie www.browar-tenczynek.pl

§4
Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs odbywa się za pośrednictwem Facebook oraz Instagram na profilach Organizatora: https://www.facebook.com/PrzyjaznePanstwoSA/, https://www.instagram.com/przyjaznepanstwo/ w dniach od 10.08.2021 do 29.08.2021 (dalej „Okres Konkursu”).
 2. O czasie Zgłoszenia decyduje chwila zarejestrowania Zgłoszenia na Profilu Użytkownika.
 3. W Konkursie wygrywa 8 osób. Wyłonienie zwycięzców zostanie ogłoszone do 01.09.2021 roku na profilu Facebook/Instagram Przyjazne Państwo.
 4. Okres Konkursu nie obejmuje wydania nagród i procedury reklamacyjnej.

§5
Warunki udziału w Konkursie

 1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić poniższe warunki:
  A. posiadać miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  B. być pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  C. posiadać status Użytkownika serwisu Instagram oraz Facebook;
  D. opublikować co najmniej jedno Zgłoszenie Konkursowe.
 3. Każdy Uczestnik Konkursu przed przystąpieniem do niego zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.
 4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora, a także osoby będące ich: małżonkami, wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwem, powinowatymi w linii prostej, jak również osoby pozostające z tymi pracownikami i współpracownikami we wspólnym pożyciu albo są związani z nimi węzłem przysposobienia lub kurateli.
 5. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.

§6
Zasady i przebieg Konkursu

 1. Organizator przeprowadza Konkurs osobiście.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien dokonać Zgłoszenia Konkursowego, tj. udostępnieniu przez Użytkownika zdjęcia własnego autorstwa przedstawiającego Użytkownika w gronie znajomych, przyjaciół lub rodziny oraz piwo BUH lub wódkę BUH, na własnym Profilu z publicznymi ustawieniami na Instagramie lub w serwisiee Facebook, zawierające wykonanie Zadania Konkursowego. Praca musi być w formie zdjęciowej.
 3. Zgłoszenia Konkursowe mogą być publikowane najpóźniej do dnia 29.08.2021 roku, do godziny 23:59 (dalej „Zgłoszenie”).
 4. Zadanie Konkursowe polega na:
  a). udostępnieniu przez Użytkownika zdjęcia własnego autorstwa przedstawiającego Użytkownika w gronie znajomych, przyjaciół lub rodziny oraz piwo BUH lub wódkę BUH, na własnym Profilu z publicznymi ustawieniami na Instagramie lub w serwisie Facebook.
  b). dodaniu w opisie zdjęcia hasztagów: #PrzyjaznePaństwo #WyremontujemyTwójBarek , #JakubWojewódzki , #JanuszPalikot , #TomekCzechowski.
 5. Zgłoszenie może mieć wyłącznie formę określoną w treści Zadania Konkursowego.
 6. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego ani zawierać zastrzeżonych nazw lub znaków innych niż nazwy i znaki produktów Organizatora. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą naruszać praw, w tym w szczególności praw autorskich, oraz dóbr osobistych osób trzecich.
 7. Zgłoszenia Konkursowe powinny stanowić oryginalną, autorską interpretację przez Uczestnika Zadania Konkursowego, w przypadkach w których wymaga tego treść Zadania Konkursowego. Zgłoszenia Konkursowe muszą stanowić efekt samodzielnej pracy twórczej Uczestników i nie mogą stanowić cudzych utworów, ich kopii ani opracowania.
 8. Zamieszczając Zgłoszenie Konkursowe Uczestnik zapewnia, że jest autorem zamieszczonego Zgłoszenia Konkursowego i przysługują mu niczym nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie do zamieszczonego Zgłoszenia Konkursowego.
 9. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w pkt 2–7 nie będą uwzględniane w Konkursie, a ich autorzy nie będą uprawnieni do ubiegania się o Nagrodę główną albo Nagrodę pocieszenia.
 10. Nagroda Główna albo Nagroda pocieszenia w Konkursie nie podlegają kumulacji, co oznacza, iż jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę główną albo Nagrodę pocieszenia, bez względu na liczbę dokonanych Zgłoszeń Konkursowych.
 11. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu Konkursu i wyrażeniem zgody przez Uczestnika na przeniesienie autorskich praw majątkowych zgłoszonego do Konkursu zdjęcia na Organizatora oraz na jego publikację. Komisja Konkursowa (zwana dalej “Komisją”), dokona oceny zgłoszeń, uwzględniając w szczególności ich oryginalność, atrakcyjność i poczucie humoru kierując się subiektywną opinią i wyłoni 8 zwycięskich zgłoszeń, które zostaną wyróżnione Nagrodą główną bądź Nagrodą pocieszenia (dalej “Nagroda główna/Nagroda pocieszenia”).
 12. Zwycięzcy zostaną wyłonieni do dnia 1.09.2021 roku zgodnie z §4 ust. 1 Regulaminu oraz poinformowani o zwycięstwie.
 13. Uczestnik Konkursu nabywa prawo do Nagrody głównej albo Nagrody pocieszenia, jeżeli skontaktuje się z Organizatorem poprzez wiadomość prywatną na portalu Instagram lub Facebook w terminie do 5 dni roboczych liczonych od dnia ogłoszenia zwycięzców przez Organizatora zgodnie z Regulaminem. W odpowiedzi na wiadomość zwycięzca zostanie poproszony o przesłanie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu w wiadomości prywatnej, w terminie kolejnych 2 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania wiadomości na portalu Instagram lub Facebook. Przesłanie wyżej wymienionych danych jest konieczne do otrzymania Nagrody głównej albo Nagrody pocieszenia. Nieskontaktowanie się i nieprzesłanie danych w wyżej wymienionych terminach oznacza rezygnację z Nagrody głównej albo Nagrody pocieszenia i Organizator przyzna Nagrodę główną albo Nagrodę pocieszenia kolejnemu Uczestnikowi wytypowanemu przez Komisję Konkursową.
 14. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną, ani na inną nagrodę, ani przeniesienie praw do nagrody na inną osobę.

§7
Nagroda główna i Nagroda pocieszenia

 1. Nagrodą główną w Konkursie jest wyremontowanie barku w domu/mieszkaniu albo dostarczenie gotowego barku, Uczestnikowi, który wygrał Konkurs.
 2. Nagrodą pocieszenia w Konkursie jest dostarczenie przez organizatora po jednym kartonie piwa BUH pięciu Uczestnikom, których zgłoszenia zostały uznane przez Komisję Konkursową za zwycięskie, ale nie zostały uznane za trzy najlepsze zgłoszenia, które otrzymują Nagrodę główną.
 3. Nagroda główna zostanie dostarczona przez projektanta wnętrz, przy udziale Janusza Palikota, Jakuba Wojewódzkiego oraz Tomasza Czechowskiego.
 4. Dodatkowo w skład Nagrody głównej wchodzi zapewnienie alkoholu przez Organizatora i zorganizowanie wspólnego przyjęcia przez Organizatora w domu/mieszkaniu zwycięzcy Konkursu.
 5. Wykonywanie remontu barku albo dostarczenie gotowego barku, o którym mowa w ust. 1, odbywa się przy udziale obsługi medialnej, która dokona nagrań z realizacji Nagrody.
 6. Uczestnik może zdobyć tylko jedną Nagrodę główną albo Nagrodę pocieszenia.
 7. Odbioru Nagrody pocieszenia należy dokonać po skontaktowaniu się z Organizatorem w sposób wskazany w §5 ust. 13, w ustalonym wspólnie terminie.

§8
Komisja Konkursowa

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości Zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła Komisję.
 2. W skład Komisji wchodzą 3 osoby: Janusz Palikot, Jakub Wojewódzki, Tomasz Czechowski, którzy są twórcami spółki Przyjazne Państwo S.A.

§9
Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w szczególności Uczestników, którzy:
  e) nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
  f) zamieszczają w treści nieobyczajne lub naruszające prawa osób trzecich, stosujące wulgaryzmy, używające treści obrażające mniejszości narodowe, seksualne i przekonania religijne, seksistowskie i nieobyczajne, lub w inny sposób nieodpowiednie;
  g) publikują swoje zgłoszenie konkursowe z kont fikcyjnych.
 2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem poprzez wskazane przez niego sposoby komunikacji (np. prowadzić korespondencję mailową). Podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.

§10
Reklamacje

 1. Reklamacje dot. Konkursu będą przyjmowane w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników, na adres: konkurs@browar-tenczynek.pl.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji Organizatorowi.
 3. Uczestnicy Konkursu składający reklamację, zostaną powiadomieni o sposobie jej rozwiązania w terminie 3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję. Decyzja Komisji jest ostateczna.

§11
Dane osobowe

 1. Dane osobowe podane przez Uczestników Konkursu w związku ze zgłoszeniem udziału w Konkursie przetwarzane są na podstawie i w zgodzie z przepisami RODO i innych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Opublikowanie Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika Konkursu na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu. Wyrażając zgodę Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie ją wycofać, kierując informację o jej wycofaniu na adres Organizatora, podany w ust. 3. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Przyjazne Państwo S.A.
 4. Administrator, w związku z przeprowadzanym Konkursem, przetwarzać będzie następujące dane: nazwa profilu/konta w serwisie Instagram i/lub Facebook oraz wizerunek a w przypadku zwycięzców także: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 5. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędne jest w zakresie związanym z udziałem w Konkursie.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest ich zgoda, wyrażona poprzez złożenie Zgłoszenia Konkursowego – art. 6 ust. 1 lit a) RODO, a także niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest prowadzenie marketingu bezpośredniego i dochodzeni/obrona przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 7. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania konkursu i do 21 dni po jego rozstrzygnięciu, a w przypadku złożenia reklamacji – do czasu jej obsługi. Dane osobowe Zwycięzców będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie. W zakresie wizerunku dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 8. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, a także firmy działające na polecenie Administratora i świadczące na jego rzecz usługi w obszarze IT, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, a także wspierające procesy marketingowe.
 9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania, w tym do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
 10. Uczestnicy Konkursu mają prawo do:
  A. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  B. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  C. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika,
  D. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§12
Własność intelektualna

 1. Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie majątkowe do Zgłoszenia Konkursowego. Uczestnik zapewnia, iż Zgłoszenie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.
 2. W przypadku, gdy którekolwiek z powyższych oświadczeń Uczestnika okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich lub innych praw przez Zgłoszenie Konkursowe Uczestnika.
 3. Uczestnik dokonując Zgłoszenia Konkursowego udziela Organizatorowi nieodpłatnej, wyłącznej licencji na korzystanie z treści Zgłoszenia (w całości lub w jakiejkolwiek części) na terytorium Polski i całego Świata, na początkowo czas oznaczony 5 lat, przy czym po upływie 5 lat umowa przekształci się na zawartą na czas nieoznaczony, a Uczestnikowi będzie przysługiwało prawo wypowiedzenia licencji udzielonej na czas nieoznaczony za 2 letnim okresem wypowiedzenia, z prawem do udzielania sublicencji, na wszystkich znanych obecnie polach eksploatacji, w szczególności do:
  (a) utrwalenia, zwielokrotnienia i opublikowania utworu w prasie, telewizji, Internecie, telefonii mobilnej lub innych mediach elektronicznych (w tym w portalach społecznościowych jak np. Facebook, Instagram) i nieelektronicznych,
  (b) zwielokrotnienia dowolnymi technikami drukarskimi i poligraficznymi w formie druków, plansz, plakatów, ogłoszeń, bannerów itp., publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie odtworzenie, nadawanie, reemitowanie,
  (c) publicznego udostępnienia utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej, bez względu na ilość nadań, emisji i wytworzonych egzemplarzy),
  (d) wprowadzania do obrotu, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
  (e) promocji i reklamy,
  (f) wyrażania zgody na korzystanie i rozpowszechnianie utworów zależnych, w szczególności zmiany, tłumaczenia, korekty lub modyfikacji (dalej „Opracowania”) dla celów opisanych w pkt. a) – e) powyżej,
  (g) udzielania sublicencji podmiotom trzecim na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej.
 4. Uczestnik zobowiązuje nie wykonywać w żadnym czasie wobec Organizatora i podmiotów, które Organizator upoważnił do korzystania ze Zgłoszenia Konkursowego, osobistych praw autorskich oraz wyraża zgodę na nieujawnianie swojego autorstwa Zgłoszenia Konkursowego.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie przez Organizatora zależnych praw autorskich do utworów zależnych do odpowiedzi na Zadanie Konkursowe oraz upoważnia Organizatora do udzielania zgody osobom trzecim na wykonywanie zależnych praw autorskich do odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.
 6. Organizator zastrzega, że z chwilą otrzymania przez Zwycięzcę Nagrody głównej albo Nagrody pocieszenia, nabywa prawo własności Zgłoszenia Konkursowego oraz autorskie prawa majątkowe do Zgłoszenia Konkursowego, jak również zgody i upoważnienia, o których mowa w niniejszym § 11 na zasadzie art. 921 § 3 k.c., bez ograniczeń ilościowych, czasowych i terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji. Nabycie praw na zasadzie art. 921 § 3 k.c. nie uchybia licencji udzielonej zgodnie z § 11 ust. 3 Regulaminu. W szczególności przeniesienie autorskich praw majątkowych do Zgłoszenia Konkursowego obejmuje następujące pola eksploatacji:
  h) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, rozpowszechnianie utworu w każdy inny sposób; publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, opublikowania utworu w prasie, telewizji, Internecie, telefonii mobilnej lub innych mediach elektronicznych (w tym w portalach społecznościowych jak np. Facebook, Instagram) i nieelektronicznych,
  i) wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w szczególności Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych,
  j) wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych,
  k) eksploatację w Internecie, na stronach www, portalach społecznościowych, jak np. Facebook, Instagram, odpłatnie lub nieodpłatnie, na zamówienie, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych,
  l) wprowadzania do obrotu, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
  m) promocji i reklamy.
 7. Organizator nie ma obowiązku wykorzystania Zgłoszenia Konkursowego na żadnym z pól eksploatacji wymienionych powyżej.
 8. Zwycięzca wyraża zgodę i udziela Organizatorowi wyłącznego prawa do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie autorskich praw zależnych względem Zgłoszenia Konkursowego i jej opracowań. Zwycięzca zobowiązuje się nie wykonywać wobec Organizatora i podmiotów, które Organizator upoważnił do korzystania ze Zgłoszenia Konkursowego osobistych praw autorskich oraz wyraża zgodę na nieujawnianie swojego autorstwa Zgłoszenia Konkursowego.
 9. Zwycięzca upoważnia Organizatora do decydowania o oznaczeniu, sposobie oznaczenia lub braku oznaczenia Zgłoszenia Konkursowego oraz do występowania w jego imieniu o ochronę autorskich praw osobistych.
 10. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w niniejszym Regulaminie celem, dla którego nagrodzone Zgłoszenia Konkursowe zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Zgłoszenia Konkursowego przez Organizatora.
 11. Zwycięzca wyraża zgodę i oświadcza, że nie narusza jego prawa połączenie Zgłoszenia Konkursowego z innymi utworami lub dziełami nie mającymi charakteru Zgłoszenia Konkursowego, usunięcie fragmentów Zgłoszenia Konkursowego lub dodanie do nich nowych elementów, jak również umieszczanie Zgłoszenia Konkursowego obok lub w sąsiedztwie innych Zgłoszeń Konkursowych.

§13
Wykorzystanie wizerunku

 1. Opublikowanie Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne z wyrażeniem bezterminowego zezwolenia przez Uczestnika Konkursu w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018 poz. 1191 z późn. zm.) na rozpowszechnianie przez Organizatora jego wizerunku na zasadach i w sposób określony w ust. 2.
 2. Organizator jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku w celach informacyjnych i promocyjnych poprzez udostępnienie wizerunku bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, w szczególności w celu zamieszczenia wizerunku w mediach zewnętrznych oraz w mediach wewnętrznych Organizatora. Celem umożliwienia rozpowszechnienia wizerunku Organizator jest uprawniony do dokonania zmian i modyfikacji Zgłoszenia Konkursowego, polegających na jego obróbce graficznej (retusz, zmiana kadrowania i inne tym podobne modyfikacje) oraz na wkomponowaniu wizerunku w inne utwory, w tym artykuły, z zastrzeżeniem, że te zmiany i modyfikacje nie mogą zniekształcać Wizerunku.
 3. Udzielenie zezwolenia wskazanego w ust. 1 i 2 następuje nieodpłatnie.

§14
Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna pod adresem https://browar-tenczynek.pl/wyremontujemy-twoj-barek/
 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie.
 3. Organizator Konkursu zastrzega prawo wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z Regulaminem, z dobrymi obyczajami, naruszają uzasadnione interesy Organizatora lub osób publicznych, naruszają prawa autorskie osób trzecich, godzą w wizerunek Organizatora lub są sprzeczne z prawem i nie nadają się do publicznego rozpowszechniania z uwagi na to, że zawierają elementy związane z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, nałogami i pornografią.
 4. W ramach Konkursu Organizator może wysyłać na numer telefonu komórkowego Uczestnika Konkursu podany przez niego na potrzeby udziału w Konkursie, bieżące informacje związane z jego udziałem w Konkursie.
 5. Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie oprócz Nagrody głównej albo Nagrody pocieszenia przewidzianej Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie poza Nagrodą główną albo Nagrodą pocieszenia (w tym z tytułu przeniesienia praw autorskich do Zgłoszenia Konkursowego).
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji Nagrody głównej albo Nagrody pocieszenia z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu. Odpowiedzialność Organizatora ogranicza się do przyznania Nagrody głównej albo Nagrody pocieszenia zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Portal Facebook i Instagram, ani z nimi związany.
 8. Wszelkie treści wysyłane przez Uczestników Konkursu w związku z Konkursem powinny być adresowane do Organizatora. Organizator zwalnia serwis Facebook i Instagram z odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z przeprowadzeniem Konkursu za pośrednictwem Profilu Organizatora.
Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w dowolnym momencie, a także dowiedzieć się więcej na ich temat