Ze względu na dużą ilość zamówień czas wysyłki paczek może ulec wydłużeniu. Dziękujemy za cierpliwość.

REGULAMIN KONKURSU,,UCZTA BUHa”

odbywającego się za pośrednictwem portali społecznościowych Instagram i Facebook
(dalej: „Regulamin”)

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa mechanizm, zakres, zasady i warunki uczestnictwa w konkursie (dalej jako: „Konkurs”) pod nazwą „UCZTA BUHa”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Przyjazne Państwo S.A. z siedzibą w Lublinie (20-113), ul. Archidiakońska 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000862781, NIP: 9462700736, REGON: 387158103 (dalej jako: „Organizator”).
 3. Organizator działa osobiście i we własnym imieniu.
 4. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator.
 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany, ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook® oraz Instagram®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook® oraz Instagram®. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook® oraz  Instagram®. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.
 6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną grą losową o której mowa w ustawie z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 612).
 7. Niniejszy Konkurs nie stanowi zlecenia świadczenia usług przez Uczestnika, ani też zobowiązania do wykonania przez Uczestnika na rzecz Organizatora odpłatnego dzieła, z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w niniejszym Regulaminie. W tym też zakresie Uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko Organizatora.

§ 2
Definicje

 1. Uczestnik – osoba spełniająca warunki określone w § 5 Regulaminu.
 2. UCZTA BUHa” – nazwa Konkursu prowadzonego przez Organizatora, którego zasady opisane są w treści Regulaminu.
 3. Instagram – serwis społecznościowy, w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami będący własnością Meta Platforms Ireland Limited.
 4. Facebook – serwis społecznościowy, w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami będący własnością Meta Platforms Ireland Limited.
 5. Użytkownik – osoba fizyczna, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług oferowanych w portalu społecznościowym Instagram oraz Facebook.
 6. Profil – jedna z podstawowych funkcji serwisu Instagram i Facebook, nowy rodzaj profilu użytkownika lub marki, który pozwala na dodawanie zdjęć oraz postów skierowanych do osób, które polubiły dany profil.
 7. Nagroda Główna –  nagrodą główną w Konkursie są w sumie 4 (słownie: cztery) podwójne biletów na koncert Sanah w Warszawie, tj.  2(dwa) podwójne bilety na koncert Sanah, który odbywa się w Warszawie dnia 7 czerwca 2022 r. oraz 2(dwa) podwójne bilety na koncert Sanah, który odbywa się Warszawie dnia 8 czewrwca 2022 r.. po jednym podwójnym bilecie dla każdego zwycięzcy.
 8. Post Konkursowy – post umieszczony na Profilu należącym do Organizatora, tj. https://www.facebook.com/PrzyjaznePanstwoSA,oraz  https://www.instagram.com/buh_przyjaznepanstwo/, zawierający Zadanie Konkursowe.
 9. Organizator Konkursu przewiduje w trakcie jego trwania umieszczenie 1 (słownie: jednego) Postu Konkursowego, zawierającego Zadanie Konkursowe, które zostanie opublikowany na Profilu Organizatora, https://www.facebook.com/PrzyjaznePanstwoSA,oraz https://www.instagram.com/buh_przyjaznepanstwo/, w dniach od 31.05.2022 r. do 05.06 2022 r..
 10. Zadanie Konkursowe – polega na: umieszczeniu komentarza, w którym Uczestnik do Postu Konkursowego na profilu Organizatora https://www.facebook.com/PrzyjaznePanstwoSA, oraz https://www.instagram.com/buh_przyjaznepanstwo/, w dniach od 31.05.2022 r. do 05.06 2022 r., w którym to komentarzu Uczestnik wybierze sobie porę (roku) i przedstawi najkreatywniej, jak można rozkoszować się bezalkoholowym piwem BUH.
 11. Zgłoszenie Konkursowe – komentarz Użytkownika umieszczony bezpośrednio w komentarzu pod Postem Konkursowym na profilu Organizatora w serwisie Facebook lub  Instagram tj. https://www.facebook.com/PrzyjaznePanstwoSA,oraz https://www.instagram.com/buh_przyjaznepanstwo/,
 12. Komisja Konkursowa – wskazane przez Organizatora osoby odpowiedzialne za ogłoszenie spośród Uczestników zwycięzców danego Zadania Konkursowego, tj. Wybierz sobie porę (roku) i wymyśl jak najkreatywniej rozkoszować się naszym bezalkoholowym BUHem, swoją odpowiedź przedstaw w formie komentarza do postu konkursowego.

§ 3
Regulamin

 1. Regulamin Konkursu ,,UCZTA BUHa” (dalej: „Regulamin”), określa zasady i warunki uczestnictwa w niniejszym Konkursie.
 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest uprzednie zapoznanie się przez Uczestnika z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
 3. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu na stronie https://browar-tenczynek.pl/regulamin-konkursuuczta-buha/ w sekcji aktualności oraz w biurze sprzedaży Organizatora tj. ul. Tenczyńska 59, 32-067 Tenczynek.

§ 4
Czas trwania i zasięg terytorialny Konkursu

 1. Konkurs odbywa się za pośrednictwem serwisów społecznościowych Facebook oraz Instagram na profilach Organizatora: https://www.facebook.com/PrzyjaznePanstwoSA, oraz https://www.instagram.com/buh_przyjaznepanstwo/, w dniach od 31.05.2022 r. do 05.06 2022 r. do godziny 23:59:59 (dalej „Okres Konkursu”).
 2. O czasie Zgłoszenia decyduje chwila zarejestrowania Zgłoszenia na Profilu Użytkownika.
 3. Okres Konkursu nie obejmuje wydania nagród i procedury reklamacyjnej.
 4. Wyłonienie zwycięzców oraz zostanie ogłoszone w dniu 6 czerwca 2022 r. na profilu Organizatora w serwisie Facebook tj. https://www.facebook.com/PrzyjaznePanstwoSA oraz na profilu Organizatora w serwisie Instagram https://www.instagram.com/buh_przyjaznepanstwo/,
 5. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5
Warunki udziału w Konkursie

1.  Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić poniższe warunki:
a) posiadać miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
b) być pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
c) posiadać status Użytkownika serwisu Instagram oraz Facebook;
d) opublikować co najmniej/tylko jedno Zgłoszenie Konkursowe.
2. Każdy Uczestnik Konkursu przed przystąpieniem do niego zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.
3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest uprzednia akceptacja Regulaminu.
4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora, a także osoby będące ich: małżonkami, wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwem, powinowatymi w linii prostej, jak również osoby pozostające z tymi pracownikami i współpracownikami we wspólnym pożyciu albo są związani z nimi węzłem przysposobienia lub kurateli.
5. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.

§ 6
Zasady i przebieg Konkursu

 1. Organizator przeprowadza Konkurs osobiście.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien dokonać Zgłoszenia Konkursowego, tj.  w dniach od 31.05.2022 r. do 05.06 2022 r., umieścić komentarz bezpośrednio pod Postem Konkursowym na profilu Organizatora https://www.facebook.com/PrzyjaznePanstwoSA oraz https://www.instagram.com/buh_przyjaznepanstwo/, w którym Uczestnik wybierając sobie porę (roku) przedstawi najkreatywniej, jak można rozkoszować się bezalkoholowym piwem BUH.
 3. Zgłoszenia Konkursowe mogą być publikowane od momentu udostępnienia Postu Konkursowego przez Organizatora.
 4. Zadanie Konkursowe polega na:
  a) umieszczeniu w formie komentarza bezpośrednio pod Postem Konkursowym na profilu Organizatora https://www.facebook.com/PrzyjaznePanstwoSA oraz https://www.instagram.com/buh_przyjaznepanstwo/ w którym to Uczestnik wybierając sobie porę (roku) przedstawi najkreatywniej, jak można rozkoszować się bezalkoholowym piwem BUH.
 5. Zgłoszenie może mieć wyłącznie formę określoną w treści Zadania Konkursowego.
 6. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego ani zawierać zastrzeżonych nazw lub znaków innych niż nazwy i znaki produktów Organizatora. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą naruszać praw, w tym w szczególności praw autorskich, oraz dóbr osobistych osób trzecich.
 7. Zgłoszenia Konkursowe powinny stanowić oryginalną, autorską interpretację przez Uczestnika Zadania Konkursowego, w przypadkach w których wymaga tego treść Zadania Konkursowego. Zgłoszenia Konkursowe muszą stanowić efekt samodzielnej pracy twórczej Uczestników i nie mogą stanowić cudzych utworów, ich kopii ani opracowania.
 8. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w pkt 2–7 Regulaminu będą ukrywane bądź usuwane przez Organizatora i nie będą uwzględniane w Konkursie, a ich autorzy nie będą uprawnieni do ubiegania się o Nagrodę Główną albo Nagrodę Pocieszenia.
 9. Nagroda nie podlega kumulacji, co oznacza, iż jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę, bez względu na liczbę dokonanych Zgłoszeń Konkursowych.
 10. Zwycięzcami zostaną Uczestnicy, którzy spełnią wszelkie wymogi określone w Regulaminie oraz zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową.
 11. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w dniu  6 czerwca 2022 r. zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu.
 12. Uczestnik Konkursu nabywa prawo do Nagrody Głównej, jeżeli skontaktuje się z Organizatorem poprzez wiadomość prywatną na portalu Instagram lub Facebook w terminie 1(jednego) dnia roboczego liczonego od dnia ogłoszenia zwycięzców przez Organizatora zgodnie z Regulaminem. W odpowiedzi na wiadomość zwycięzca zostanie poproszony o niezwłoczne przesłanie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu w wiadomości prywatnej. Przesłanie wyżej wymienionych danych jest konieczne do otrzymania Nagrody Głównej. Nieskontaktowanie się lub nieprzesłanie danych w wyżej wymienionych terminach oznacza rezygnację z Nagrody. Wówczas Organizator nabywa uprawnienie do przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wytypowanemu przez Komisję Konkursową.
 13. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną, ani na inną nagrodę. Nie ma również możliwości przeniesienia praw do otrzymania Nagrody na inną osobę.

§ 7
Nagrody

 1. W Konkursie wygrywają 4 osoby, przy czym jednemu zwycięzcy przysługuje jedna nagroda.
 2. Nagrodą Główną w Konkursie są 4 (słownie: cztery) podwójne bilety na koncert Sanah w Warszawie, tj.  2 (dwa) podwójne bilety na koncert Sanah, który odbywa się w Warszawie dnia 7 czerwca 2022 r. oraz 2 (dwa) podwójne bilety na koncert Sanah, który odbywa się Warszawie dnia 8 czerwca 2022 r.. po jednym podwójnym bilecie dla każdego zwycięzcy.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę daty koncertu, odwołanie koncertu ani za inne zmiany organizacyjne, które nie leżą po stronie Organizatora. Tym samym roszczenia, które mogą powstać w tym zakresie nie powinny być kierowane do Organizatora.
 4. Nagroda Główna zostanie dostarczona na adres Uczestnika, który zwyciężył lub został wyróżniony, na przesłany przez niego w wiadomości prywatnej do Organizatora adres.
 5. Uczestnik może zdobyć tylko jedną Nagrodę.

§ 8
Komisja Konkursowa

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości Zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru zwycięzców Konkursu oraz laureatów Nagrody Pocieszenia, Organizator powoła Komisję.
 2. W podejmowaniu decyzji Komisja będzie się kierowała kryterium jakościowym, w szczególności biorąc pod uwagę kreatywność, inwencję twórczą oraz oryginalność.
 3. W skład Komisji wchodzą: Janusz Palikot, Kuba Wojewódzki, Tomek Czechowski.

§ 9
Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w szczególności Uczestników, którzy:
  a) nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
  b) zamieszczają w treści nieobyczajne lub naruszające prawa osób trzecich, stosujące wulgaryzmy, używające treści obrażające mniejszości narodowe, seksualne i przekonania religijne, seksistowskie i nieobyczajne, lub w inny sposób nieodpowiednie;
  c) publikują swoje zgłoszenie konkursowe z kont fikcyjnych.
 2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem poprzez wskazane przez niego sposoby komunikacji (np. prowadzić korespondencję mailową). Podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.

§ 10
Reklamacje

 1. Reklamacje dot. Konkursu będą przyjmowane w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników, na adres: Tenczyńska 59, 32-067 Tenczynek.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: imię, nazwisko, adres mailowy, adres zamieszkania Uczestnika, powód i opis reklamacji, treść żądania oraz podpis.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji Organizatorowi na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu oraz obowiązującyh przepisów prawa.
 4. Uczestnicy Konkursu składający reklamację, zostaną powiadomieni o sposobie jej rozwiązania w terminie 3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję. Decyzja Komisji jest ostateczna.

§ 11
Dane osobowe

 1. Dane osobowe podane przez Uczestników Konkursu w związku ze zgłoszeniem udziału w Konkursie przetwarzane są na podstawie i w zgodzie z przepisami RODO i innych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Opublikowanie Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika Konkursu na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu. Wyrażając zgodę Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie ją wycofać, kierując informację o jej wycofaniu na adres Organizatora, tj. Tenczyńska 59, 32-067 Tenczynek. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator: Przyjazne Państwo Spółka Akcyjna.
 4. Administrator, w związku z przeprowadzanym Konkursem, przetwarzać będzie następujące dane: nazwa profilu/konta w serwisie Instagram i/lub Facebook oraz wizerunek, a w przypadku zwycięzców także: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 5. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędne jest w zakresie związanym z udziałem w Konkursie.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest ich zgoda, wyrażona poprzez złożenie Zgłoszenia Konkursowego – art. 6 ust. 1 lit a) RODO, a także niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest prowadzenie marketingu bezpośredniego i dochodzeni/obrona przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 7. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania konkursu i do 21 dni po jego rozstrzygnięciu, a w przypadku złożenia reklamacji – do czasu jej obsługi. Dane osobowe Zwycięzców będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie. W zakresie wizerunku dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 8. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, a także firmy działające na polecenie Administratora i świadczące na jego rzecz usługi w obszarze IT, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, a także wspierające procesy marketingowe.
 9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania, w tym do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
 10. Uczestnicy Konkursu mają prawo do:
  a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  b) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  c) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika,
  d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 12
Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna pod adresem https://browar-tenczynek.pl/regulamin-konkursuuczta-buha/
 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie.
 3. Organizator Konkursu zastrzega prawo wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z Regulaminem, z dobrymi obyczajami, naruszają uzasadnione interesy Organizatora lub osób publicznych, naruszają prawa autorskie osób trzecich, godzą w wizerunek Organizatora lub są sprzeczne z prawem i nie nadają się do publicznego rozpowszechniania z uwagi na to, że zawierają elementy związane z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, nałogami i pornografią.
 4. Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie oprócz Nagrody Głównej w przypadku zwycięstwa oraz Nagrody Pocieszenia w przypadku wyróżnienia, nie przysługują żadne dodatkowe wynagrodzenia.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji którejkolwiek z Nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu. Odpowiedzialność Organizatora ogranicza się do przyznania Nagrody Głównej lub Nagrody Pocieszenia zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Portal Facebook i Instagram, ani z nimi związany.
 7. Wszelkie treści wysyłane przez Uczestników Konkursu w związku z Konkursem powinny być adresowane do Organizatora. Organizator zwalnia serwis Facebook i Instagram z odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z przeprowadzeniem Konkursu za pośrednictwem Profilu Organizatora.
 8. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, jakie mogą powstać w trakcie przesyłania zgłoszeń.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych oraz publikacji wyników Konkursu.
 11. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w dowolnym momencie, a także dowiedzieć się więcej na ich temat