Ze względu na dużą ilość zamówień czas wysyłki paczek może ulec wydłużeniu. Dziękujemy za cierpliwość.

REGULAMIN konkursu na portalach społecznościowych Instagram i Facebook „Okiem Okovity o Marku Dyjaku” (dalej „Regulamin”)

§1

Postanowienia ogólne

1.      Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie (dalej: „Konkurs”) pod nazwą „Okiem Okovity o Marku Dyjaku”.

2.      Organizatorem Konkursu jest Tenczyńska Okovita S.A. z siedzibą w (32-067) Tenczynek, ul. Tenczyńska 59, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000808904, NIP: 9462692534, REGON: 384622988 (dalej: „Organizator”).

3.    Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator.

4.      Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany, ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook® oraz Instagram®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook® oraz Instagram®. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook® oraz  Instagram®. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestnikówwynikającej z Konkursu.

5.      Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną grą losową przewidzianą w ustawie z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 612).

6.      Niniejszy Konkurs nie stanowi zlecenia świadczenia usług przez Uczestnika, ani też zobowiązania do wykonania przez Uczestnika na rzecz Organizatora odpłatnego dzieła, z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w niniejszym Regulaminie. W tym też zakresie Uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko Organizatora.

§2

Definicje

1.      Uczestnik – osoba spełniająca warunki określone w § 5 Regulaminu.

2.      „Okiem Okovity o Marku Dyjaku“ – nazwa Konkursu prowadzonego przez Organizatora, którego zasady opisane są w treści Regulaminu.

3.      Instagram – serwis społecznościowy, w ramach którego zarejestrowani użytkownicymogą tworzyć sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciamibędącywłasnością Facebook, Inc.

4.      Facebook – serwis społecznościowy, w ramach którego zarejestrowani użytkownicymogą tworzyć sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciamibędącywłasnością Facebook, Inc.

5.      Użytkownik – osoba fizyczna, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług oferowanych w portalu społecznościowym Instagram oraz Facebook.

6.      Profil – jedna z podstawowych funkcji serwisu Instagram i Facebook, nowy rodzaj profilu użytkownika lub marki, który pozwala na dodawanie zdjęć oraz postów skierowanych do osób, które polubiły dany profil.

7.      Nagroda – nagrodą w Konkursie jest butelka Tenczyńskiej Okovity Pszenica oraz najnowsza płyta Marka Dyjaka pt. „Na Wzgórzu Rozpaczy” z autografem. Organizator przewidział dla zwycięzców trzy Nagrody, po jednej dla każdego ze zwycięzców w każdym z zadań konkursowych.

8.      Post Konkursowy – post umieszczony na Profilu należącym do Organizatora, tjhttps://www.facebook.com/tenczynska.okovita, https://www.instagram.com/tenczynska.okovita/zawierający Zadanie Konkursowe. Organizator Konkursu przewiduje w trakcie jego trwania umieszczenie 3 (słownie: trzech) Postów Konkursowych zawierających Zadanie Konkursowe, które publikowane będą na Profilu Organizatora, tj. https://www.facebook.com/tenczynska.okovita, https://www.instagram.com/tenczynska.okovita/, w terminach: 22.09.2021 r.; 29.09.2021 r.; 06.10.2021 r.

9.      Zadanie Konkursowe – polega na:

a)      udzieleniu przez Użytkownika prawidłowej odpowiedzi na pytanie umieszczone przez Organizatora w Poście Konkursowym na Profilu Organizatora, tj. https://www.facebook.com/tenczynska.okovita, https://www.instagram.com/tenczynska.okovita/, bezpośrednio w komentarzu pod Postem Konkursowym;

10.   Zgłoszenie Konkursowe – komentarz Użytkownika umieszczony bezpośrednio w komentarzu pod Postem Konkursowym zawierający proponowaną przez Użytkownika odpowiedź na Zadanie Konkursowe.

11.   Komisja Konkursowa – wskazane przez Organizatora osoby odpowiedzialne za ogłoszenie spośród Uczestnikówzwycięzców danego Zadania Konkursowego.

§3

Regulamin

1.      Regulamin Konkursu „Okiem Okovity o Marku Dyjaku” (dalej: „Regulamin”), określa zasady i warunki uczestnictwa w niniejszym Konkursie.

2.      Warunkiem udziału w Konkursie jest uprzednie zapoznanie się przez Uczestnika z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.

3.      Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu na stronie https://browar-tenczynek.pl/regulamin-konkursu-okiem-okovity/ oraz w biurze sprzedaży Organizatora tj. ul. Tenczyńska 59, 32-067 Tenczynek.

§4

Czas trwania Konkursu

1.      Konkurs odbywa się za pośrednictwem Facebook oraz Instagram na profilach Organizatora: https://www.facebook.com/tenczynska.okovita, https://www.instagram.com/tenczynska.okovita w dniach od 22.09.2021 r. do 06.10.2021 r. (dalej „Okres Konkursu”).

2.      O czasie Zgłoszenia decyduje chwila zarejestrowania Zgłoszenia na Profilu Użytkownika.

3.      W Konkursie wygrywają 3 osoby, po jednej w każdym Zadaniu Konkursowym. Wyłonienie zwycięzców zostanie ogłoszone w dniach 23.09.2021 r.; 30.09.2021 r.; 07.10.2021 r. na profilu Facebook/Instagram https://www.facebook.com/tenczynska.okovita, https://www.instagram.com/tenczynska.okovita

4.      Okres Konkursu nie obejmuje wydania nagród i procedury reklamacyjnej.

§5

Warunki udziału w Konkursie

1.      Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.      Aby wziąć udział w Konkursie należyspełnić poniższe warunki:

A.     posiadać miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

B.     być pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

C.     posiadać status Użytkownika serwisu Instagram oraz Facebook;

D.     opublikować co najmniej jedno Zgłoszenie Konkursowe.

3.      Każdy Uczestnik Konkursu przed przystąpieniem do niego zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.

4.      Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora, a także osoby będące ich: małżonkami, wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwem, powinowatymi w linii prostej, jak również osoby pozostające z tymi pracownikami i współpracownikami we wspólnympożyciu albo są związani z nimi węzłem przysposobienia lub kurateli.

5.      Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.

§6

Zasady i przebieg Konkursu

1.      Organizator przeprowadza Konkurs osobiście.

2.      Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien dokonać Zgłoszenia Konkursowego, tj.  umieścić komentarz bezpośrednio w komentarzu pod Postem Konkursowym, zawierający proponowaną przez Użytkownika odpowiedź na Zadanie Konkursowe.

3.      Zgłoszenia Konkursowe mogą być publikowane od udostępnienia każdego z trzech Postów Konkursowych przez Organizatora.

4.      Zadanie Konkursowe polega na:

a)    udzieleniu przez Użytkownika prawidłowej odpowiedzi na pytanie umieszczone przez Organizatora w Poście Konkursowym na Profilu Organizatora, tjhttps://www.facebook.com/tenczynska.okovita, https://www.instagram.com/tenczynska.okovita bezpośrednio w komentarzu pod Postem Konkursowym;

5.      Zgłoszenie może mieć wyłącznie formę określoną w treści Zadania Konkursowego.

6.      Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego ani zawierać zastrzeżonych nazw lub znaków innych niż nazwy i znaki produktów Organizatora. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą naruszać praw, w tym w szczególności praw autorskich, oraz dóbr osobistych osób trzecich.

7.      Zgłoszenia Konkursowe powinny stanowić oryginalną, autorską interpretację przez Uczestnika Zadania Konkursowego, w przypadkach w których wymaga tego treść Zadania Konkursowego. Zgłoszenia Konkursowe muszą stanowić efekt samodzielnej pracy twórczejUczestników i nie mogą stanowić cudzych utworów, ich kopii ani opracowania.

8.      Zgłoszenia Konkursowe niespełniającewymogówokreślonych w pkt 2–7 Regulaminu będą ukrywane bądź usuwane przez Organizatora i nie będą uwzględniane w Konkursie, a ich autorzy nie będą uprawnieni do ubiegania się o Nagrodę główną albo Nagrodę pocieszenia.

9.      Nagroda nie podlega kumulacji, co oznacza, iż jeden Uczestnik Konkursu możeotrzymać tylko jedną Nagrodę, bez względu na liczbę dokonanych Zgłoszeń Konkursowych.

10.   Zwycięzcą jest Użytkownik, który jako pierwszy udzieli prawidłowej odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.

11.   Zwycięzcyzostaną ogłoszeni w dniach 23.09.2021 r., 30.09.2021 r., oraz 07.10.2021 r. zgodnie z §4 ust. 3 Regulaminu oraz poinformowani o zwycięstwie.

12.   Uczestnik Konkursu nabywa prawo do Nagrody, jeżeli skontaktuje się z Organizatorem poprzez wiadomość prywatną na portalu Instagram lub Facebook w terminie do 5 dni roboczych liczonych od dnia ogłoszenia zwycięzców przez Organizatora zgodnie z Regulaminem. W odpowiedzi na wiadomość zwycięzca zostanie poproszony o przesłanie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu w wiadomości prywatnej, w terminie kolejnych 2 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania wiadomości na portalu Instagram lub Facebook. Przesłanie wyżej wymienionych danych jest konieczne do otrzymania Nagrody. Nieskontaktowanie się i nieprzesłanie danych w wyżej wymienionych terminach oznacza rezygnację z Nagrody i Organizator przyzna Nagrodę kolejnemu Uczestnikowi wytypowanemu przez Komisję Konkursową.

13.   Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną, ani na inną nagrodę, ani przeniesienie praw do nagrody na inną osobę.

§7

Nagroda

1.      Nagrodą w Konkursie jest  jest butelka Tenczyńskiej OkovityPszenica oraz najnowsza płyta Marka Dyjaka pt. „Na Wzgórzu Rozpaczy” z autografem.

2.      Organizator przewidział dla zwycięzców trzy Nagrody, po jednej dla każdego ze zwycięzców w każdym z Zadań Konkursowych.

3.      Nagroda zostanie dostarczona na adres Użytkownika, który zwyciężył, na przesłany przez niego Organizatorowi adres.

4.      Uczestnik możezdobyć tylko jedną Nagrodę.

§8

Komisja Konkursowa

1.      Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowościZgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osóbbiorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła Komisję.

2.      W skład Komisji wchodzą 2 osoby: Marek Dyjak, Janusz Palikot .

§9

Prawa i obowiązki Organizatora

1.      Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w szczególnościUczestników, którzy:

e)      nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;

f)       zamieszczają w treści nieobyczajne lub naruszające prawa osób trzecich, stosujące wulgaryzmy, używającetreściobrażającemniejszości narodowe, seksualne i przekonania religijne, seksistowskie i nieobyczajne, lub w inny sposób nieodpowiednie;

g)      publikują swoje zgłoszenie konkursowe z kont fikcyjnych.

2.      W celu wyjaśnieniawątpliwościzwiązanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie, Organizator możekontaktować się z Uczestnikiem poprzez wskazane przez niego sposoby komunikacji (np. prowadzić korespondencję mailową). Podczas takiego kontaktu Organizator możeoczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.

§10

Reklamacje

1.      Reklamacje dot. Konkursu będą przyjmowane w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników, na adres: konkurs@browar-tenczynek.pl

2.      Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji Organizatorowi.

3.      Uczestnicy Konkursu składający reklamację, zostaną powiadomieni o sposobie jej rozwiązania w terminie 3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję. Decyzja Komisji jest ostateczna.

§11

Dane osobowe

1.      Dane osobowe podane przez Uczestników Konkursu w związku ze zgłoszeniem udziału w Konkursie przetwarzane są na podstawie i w zgodzie z przepisami RODO i innych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

2.      Opublikowanie Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika Konkursu na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu. Wyrażajączgodę Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie ją wycofać, kierującinformację o jej wycofaniu na adres Organizatora, podany w ust. 3. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3.      Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator: Tenczyńska Okovita S.A.

4.      Administrator, w związku z przeprowadzanym Konkursem, przetwarzać będzienastępujące dane: nazwa profilu/konta w serwisie Instagram i/lub Facebook oraz wizerunek a w przypadku zwycięzcówtakże: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

5.      Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędne jest w zakresie związanym z udziałem w Konkursie.

6.      Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest ich zgoda, wyrażona poprzez złożenie Zgłoszenia Konkursowego – art. 6 ust. 1 lit a) RODO, a takżeniezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest prowadzenie marketingu bezpośredniego i dochodzeni/obrona przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

7.      Dane osobowe Uczestnikówbędą przetwarzane przez okres trwania konkursu i do 21 dni po jego rozstrzygnięciu, a w przypadku złożenia reklamacji – do czasu jej obsługi. Dane osobowe Zwycięzcówbędą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie. W zakresie wizerunku dane osobowe Uczestnikówbędą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

8.      Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, a także firmy działające na polecenie Administratora i świadczące na jego rzecz usługi w obszarze IT, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, a takżewspierające procesy marketingowe.

9.      Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania, w tym do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

10.   Uczestnicy Konkursu mają prawo do:

A.     żądaniadostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

B.     cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

C.     wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika,

D.     wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§12

Postanowienia końcowe

1.      Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna pod adresem https://browar-tenczynek.pl/regulamin-konkursu-okiem-okovity/

2.      Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie.

3.      Organizator Konkursu zastrzega prawo wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z Regulaminem, z dobrymi obyczajami, naruszają uzasadnione interesy Organizatora lub osób publicznych, naruszają prawa autorskie osób trzecich, godzą w wizerunek Organizatora lub są sprzeczne z prawem i nie nadają się do publicznego rozpowszechniania z uwagi na to, żezawierają elementy związane z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, nałogami i pornografią.

4.      W ramach Konkursu Organizator możewysyłać na numer telefonu komórkowego Uczestnika Konkursu podany przez niego na potrzeby udziału w Konkursie, bieżące informacje związane z jego udziałem w Konkursie.

5.      Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie oprócz Nagrody przewidzianej Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie poza Nagrodą.

6.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu. Odpowiedzialność Organizatora ogranicza się do przyznania Nagrody zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

7.      Konkurs nie jest w żadensposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Portal Facebook i Instagram, ani z nimi związany.

8. Wszelkie treści wysyłane przez Uczestników Konkursu w związku z Konkursem powinny być adresowane do

Organizatora. Organizator zwalnia serwis Facebook i Instagram z odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z przeprowadzeniem Konkursu za pośrednictwem profilu Organizatora.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w dowolnym momencie, a także dowiedzieć się więcej na ich temat