fbpx

Regulamin Klubu

REGULAMIN KLUBU BROWARU TENCZYNEK

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki przystąpienia i zasady działania Klubu Browaru Tenczynek („Klub”).
 2. Organizatorem Klubu jest Piwo OnLine Sp z o.o. z siedzibą w Lublinie, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000839269, REGON: 385969866, NIP: 9462696785, adres: ul. Archidiakońska 9, 20-113 Lublin, z Oddział w Tenczynku, ul. Tenczyńska 59, 32-067 Tenczynek) adres e-mail: online@browar-tenczynek.pl („Organizator”).

§2 Cele Klubu

 1. Klub powołany jest w celu upowszechniania historii i tradycji browarnictwa, w tym zwłaszcza historii i tradycji piwowarstwa w Browarze Tenczynek oraz popularyzacji tradycji kulinarnych związanych z piwem, a także propagowania idei wstrzemięźliwości w spożywaniu piwa.
 2. Celem Klubu nie jest promocja napojów alkoholowych, w tym piwa.

§3 Członkostwo w Klubie

 1. Członkiem Klubu („Członek Klubu”) może zostać wyłącznie osoba pełnoletnia, która zarejestrowała, podając swoje imię, nazwisko, adres e-mail, datę urodzenia i numer telefonu oraz aktywowała konto Członka Klubu w przesłanej jej przez Organizatora wiadomości e-mail na witrynie internetowej („Witryna”) Organizatora („Konto”).
 2. Członek Klubu może korzystać z Konta wyłącznie osobiście, nie jest uprawniony do udostępniania Konta osobom trzecim.
 3. Członkostwo w Klubie ustaje poprzez wystąpienie z Klubu przez Członka Klubu przesłane na adres e-mail Organizatora lub wraz ze śmiercią Członka Klubu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczania Członka z Klubu oraz dezaktywacji jego Konta w szczególności w przypadku gdy złożone przez Członka Klubu oświadczenie o pełnoletności okaże się nieprawdziwe lub gdy osoba trzecia, w tym zwłaszcza osoba niepełnoletnia skorzysta z jego Konta.

§4 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Członka Klubu podczas rejestracji Konta jest Organizator:
  • dane kontaktowe Organizatora – Piwo OnLine z siedzibą w Lublinie, Oddział w Tenczynku, Browar Tenczynek, ul. Tenczyńska 59, 32-067 Tenczynek, adres e-mail: online@browar-tenczynek.pl;
 2. Przetwarzanie danych osobowych o których mowa w ust. 1 jest niezbędne dla potrzeb przystąpienia do Klubu i rejestracji Konta. Podstawą prawną przetwarzania danych przez Organizatora jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej zwanego „RODO”, tj. jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora.
 3. Podanie danych przez Członka Klubu jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia przystąpienie do Klubu i założenia Konta.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora przez okres członkostwa w Klubie, Członka Klubu którego dotyczą dane.
 5. Dane osobowe Członka Klubu nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) lub organizacji międzynarodowej. Ich odbiorcami mogą być jednak podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Organizatora.
 6. Na zasadach uregulowanych w art. 15 – 21 RODO Użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do danych, prawo do uzyskania ich kopii, prawo do ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§5 Polityka prywatności. Pliki cookies.

 1. Organizator w ramach prowadzonej Witryny pozyskuje w drodze dobrowolnej zgody jej użytkowników pliki cookies w celu zapewnienia funkcjonalności Witryny.
 2. Użytkownicy wyrażają dobrowolną zgodę na zamieszczenie plików cookies przez Witrynę i przetwarzanie danych w nich zawartych oraz informowani są o tym w drodze odpowiedniego komunikatu w Witrynie. Po wyrażeniu zgody na zamieszczenia plików cookies przez Witrynę użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w swoim oprogramowaniu do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa). Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat powinna zawierać pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Witryny. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Organizator.
 5. W przypadku gdy pliki cookies stanowić będą dane osobowe użytkownika, zastosowanie do nich znajdą odpowiednie przepisy prawa, w szczególności zaś Organizator informuje, iż w takim wypadku:
  • administratorem danych osobowych jest Organizator, którego dane kontaktowe określone zostały w §4 ust. 1 niniejszego Regulaminu,
  • przetwarzanie danych odbywa się za dobrowolną zgodą użytkownika, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jednakże podanie tychże danych jest niezbędne do celu w którym zostały pozyskane, tj. zapewnienia funkcjonalności Witryny,
  • dane przetwarzane będą przez Organizatora do czasu wycofania zgody przez użytkownika na ich przetwarzanie lub wniesienia sprzeciwu,
  • dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) lub organizacji międzynarodowej. Ich odbiorcami mogą być jednak podmioty świadczące usługi księgowe i informatyczne na rzecz Organizatora,
  • na zasadach uregulowanych w art. 15 – 21 RODO Użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do danych, prawo do uzyskania ich kopii, prawo do ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie prezentowane w Witrynie nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona Witryna; tyczy się to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.
 3. Członek Klubu zobowiązany jest do nieumieszczania w Witrynie treści o charakterze bezprawnym.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem www.online.browar-tenczynek.pl/regulamin
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu.
Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w dowolnym momencie, a także dowiedzieć się więcej na ich temat