Ze względu na dużą ilość zamówień czas wysyłki paczek może ulec wydłużeniu. Dziękujemy za cierpliwość.

Regulamin Czapka Wyjebongo

Regulamin Akcji Promocyjnej „Zrób się na WYJEBONGO!”

§ 1
Akcja i Organizatorzy

 1. Akcja promocyjna przeprowadzona pod nazwą „Wygrywaj Czapkę Wyjebongo” (dalej: „Akcja Promocyjna” lub „Akcja”) rozpoczyna się 22.12.2021 r. o godzinie 00:01 i będzie trwać do wyczerpania zapasów.
 2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Alembik Polska S.A z siedzibą w (20-113) Lublinie, ul. Archidiakońska 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000841132, NIP: 9462697017, REGON: 38604794000000 (dalej: „Organizator”).
 3. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich punktach sprzedaży sieci Żabka (dalej jako „Sklep”) oraz za pośrednictwem sklepu online Organizatora (dalej jako „Sklep Tenczynek”).
 4. Udział w Akcji promocyjnej jest dobrowolny.
 5. Akcja nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną, ani żadną inną grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 6. Zasady Akcji są określone w niniejszym Regulaminie.
 7. Wszelkie informacje o Akcji dostępne na stronie internetowej Organizatora: https://browar-tenczynek.pl/czapka-wyjebongo/
 8. Akcja opisana w niniejszym Regulaminie nie łączy się z innymi promocjami, zniżkami lub podobnymi akcjami dostępnymi w Sklepach.
 9. W ramach Akcji Promocyjnej prowadzonej przez Organizatora Uczestnik ma możliwość otrzymania Gratisu w postaci różowej czapki WYJEBONGO, w przypadku wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej oraz spełnienia warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 10. W ramach akcji promocyjnej dostępnych będzie ograniczona liczba Gratisów, wynosząca 4000 sztuk.

§ 2
Warunki uczestnictwa i zasady Akcji

 1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:
  A. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  B. jest pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  C. dokona zakupu minumum 3 (trzech) Produktów Promocyjnych w Sklepie Tenczynek lub w Sklepie. W przypadku zakupu w Sklepie należy także wypełnić formularz znajdujący się na stronie internetowej Organizatora: https://browar-tenczynek.pl/czapka-wyjebongo/ zdjęcie lub skan paragonu potwierdzającego zakup minimum 3 (trzech) Produktów Promocyjnych.
 2. W Akcji Promocyjnej biorą udział produkty (dalej: „Produkty Promocyjne”), których aktualna lista stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Warunkiem skorzystania z promocji akcji jest zakup przez Uczestnika minimum 3 (trzech) Produktów Promocyjnych w Sklepie Tenczynek lub Sklepie. W przypadku zakupu w Sklepie należy także wypełnić formularza według wytycznych, o których mowa w ust. 1. lit. C. powyżej.
 4. Uczestnik uprawniony jest do otrzymania jednego Gratisu za każde 3 (trzy) Produkty Promocyjne nabyte w ramach zakupu w Sklepie lub Sklepie Tenczynek.
 5. W przypadku zakupu produktów, o których mowa w ust. 4 powyżej w liczbie mniejszej niż 3 (trzy) sztuki Produktu Promocyjnego nie będzie możliwe skorzystanie z Akcji Promocyjnej co jest jednoznaczne z brakiem otrzymania Gratisu.
 6. W przypadku zakupu minimum 3 (trzech) Produktów Promocyjnych w Sklepie Tenczynek Gratis zostanie dołączony do zamówienia.
 7. W przypadku zakupu minimum 3 (trzech) Produktów Promocyjnych w Sklepie i wypełnieniu formularza, o którym mowa w §2 ust. 1. lit. C. Gratis zostanie przesłany na adres Uczestnika wskazany w treści formularza.
 8. Organizator nie wprowadza limitu w ilości Produktów Promocyjnych jakie może nabyć jeden Uczestnik. Organizator nie odpowiada za wyczerpanie asortymentu objętego Akcją Promocyjną.
 9. Gratis nie podlega wymianie na gotówkę oraz nie uprawnia do otrzymania rekompensaty w innej formie.
 10. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, warunków i terminów.

§ 3
Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji Uczestnicy mogą zgłaszać poprzez stronę https://browar-tenczynek.pl/kontakt/ wskazując temat wiadomości email jako: „Reklamacja Wygrywaj Czapkę Wyjebongo”.
 2. Składający reklamację powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
 3. Decyzja w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.
 4. Rozpatrzenie reklamacji nie pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych przepisami prawa.
 5. Organizator ustosunkuje się do przesłanej reklamacji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, a Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu.
 6. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne.
 7. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia reklamacyjnego w zakresie procedury reklamacyjnej i zgodnie z przepisami RODO. Składający reklamację może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Przykładowymi sposobami są:
  A. Zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Szczegółowa informacja co do procesu składania wniosku dostępna jest na stronach właściwych Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej.
  B. Zwrócenie się do Powiatowego lub Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Informację o procesie składania reklamacji i danych kontaktowych rzeczników konsumentów można uzyskać pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/rzecznicy.php
  C. Zwrócenie się do organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.
  D. Skorzystanie z informacji zawartych na platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu Unii Europejskiej, pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

§ 4
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://browar-tenczynek.pl/regulamin-czapka-wyjebongo/
 2. Uczestnik biorąc udział w Akcji Promocyjnej oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 3. We wszystkich sprawach dotyczących Akcji Promocyjnej, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych określa klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Organizatora znajdująca się na stronie www Organizatora: https://browar-tenczynek.pl/polityka-prywatnosci/
 5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad, warunków i terminu Akcji, postanowień jego Regulaminu i jego interpretacji rozstrzyga Organizator. Takie rozstrzygnięcie Organizatora nie pozbawia reklamującego prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach przewidzianych przepisami prawa.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.12.2021 r.

Załącznik Nr 1

a) Wódka WYJEBONGO 500ML.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w dowolnym momencie, a także dowiedzieć się więcej na ich temat