Ze względu na dużą liczbę zamówień czas oczekiwania na paczkę wynosi ok. 5 dni. Dziękujemy za cierpliwość.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Nowe Horyzonty – Secret Screening 2022”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem“) określa zasady i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej pod nazwą „Nowe Horyzonty – Secret Screening 2022” (zwaną dalej: „Akcją”).
 2. Organizatorami Akcji są:
  • MANUFAKTURA PIWA WÓDKI I WINA S.A. z siedzibą w Tenczynku (32-067) przy ul. Tenczyńskiej 59, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000635590; posiadająca NIP: 9462662680, posiadająca numer REGON: 365331458, o kapitale zakładowym w wysokości 554.249,40 zł

   oraz
  • Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie (00-153) przy ul. Zamenhofa 1 wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000162000, posiadające NIP: 5252271014, posiadające numer REGON: 015503904

   (zwani dalej „Organizatorami“).
 3. Organizatorzy są przyrzekającymi nagrodę w rozumieniu art. 919 i n. kodeksu cywilnego.
 4. Akcja jest ogłaszana za pośrednictwem serwisów Facebook i Instagram:
 5. Organizatorzy oświadczają, że Akcja nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana, administrowana ani też tworzona we współpracy z serwisami społecznościowymi Facebook i Instagram. Wszelkie informacje przekazywane przez osoby biorące udział w Akcji powierzane są Organizatorom, a nie serwisowi Facebook czy Instagram. Wzięcie udziału w Akcji oznacza, iż dana osoba wyraża zgodę na zwolnienie serwisów Facebook i Instagram z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowaną Akcją.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, pod warunkiem że nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji, a zmiany nie będą dotyczyć istotnych aspektów uczestnictwa w Akcji. Wszelkie zmiany Regulaminu będą ogłaszane z jednodniowym wyprzedzeniem na Profilach oraz na stronie https://browar-tenczynek.pl/regulamin-akcji-promocyjnej-nowe-horyzonty-secret-screening-2022/
 7. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie: https://browar-tenczynek.pl/regulamin-akcji-promocyjnej-nowe-horyzonty-secret-screening-2022/
 8. Przed przystąpieniem do Akcji osoba przystępująca do Akcji zobowiązana jest zapoznać się z Regulaminem. Przystąpienie do Akcji uznaje się za akceptację treści Regulaminu.

§ 2 Termin i miejsce Akcji

 1. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, we wskazanych w § 4 ust. 1 lit. b) poniżej lokacjach we Wrocławiu.
 2. Akcja odbywać się będzie w dniu 23 lipca 2022 roku.

§ 3 Uczestnicy Akcji

 1. Udział w Akcji może wziąć każda pełnoletnia osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniająca warunki uczestnictwa w Konkursie określone w Regulaminie.
 2. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorów oraz innych podmiotów współpracujących przy organizacji Akcji, członkowie ich organów zarządzających, jak również osoby najbliższe wobec tych osób, to jest osoby będące wobec tych osób małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu. Ograniczenie udziału, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy również osób pozostających w jakimkolwiek stosunku cywilnoprawnym z Organizatorami lub innymi podmiotami współpracującym przy organizacji Akcji.
 3. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości.
 4. W Akcji każdy Uczestnik może wziąć udział tylko jeden raz (tj. przysługuje tylko jednokrotne uprawnienie do odbioru nagrody dla danego Uczestnika).

§ 4 Zasady Akcji

 1. Akcja skierowana jest do osób fizycznych (zwanych dalej „Uczestnikami”), które w czasie trwania Akcji spełnią następujące warunki:
  • zapoznają się z Regulaminem;
  • odnajdą postać Pulcinneli (osobę przebraną za postać widoczną na grafikach stanowiących Załącznik nr 1 do Regulaminu), która w dniu 23.07 pojawi się:
   • w godzinach 13:00-15:00 kinie Nowe Horyzonty (ul. Kazimierza Wielkiego 19a/21, 50-077 Wrocław);
   • w godzinach 16:00-18:00 na wrocławskim rynku (Rynek, 11-400 Wrocław);
   • w godzinach 19:00-21:00 w Klubie Festiwalowym Arsenał (ul. Antoniego Cieszyńskiego 9, 50-136 Wrocław);
  • pobiorą od osoby towarzyszącej postaci Pulcinelli jeden z 70 formularzy zgłoszeniowych (którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu), wypełnią go prawdziwymi danymi oraz wyrażą zgodę na wykorzystanie ich wizerunku i wręczą go tej samej osobie.
 2. Dla każdej z lokalizacji wskazanych w ust. 1 lit. b powyżej postać Pulcinelli dysponować będzie ograniczoną liczbą formularzy – po jej wyczerpaniu możliwe będzie pobranie formularza wyłącznie w kolejnej z wymienionych lokalizacji (z wyłączeniem Klubu Festiwalowego Arsenał, w którym rozdana zostanie cała pozostała pula formularzy).
 3. Nagrodami przyznawanymi w ramach Akcji są imienne zaproszenia na specjalny pokaz „Secret Screening”, organizowany w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty, odbywającego się w dniach  21-31 lipca 2022 roku we Wrocławiu (zwanego dalej „Festiwalem”).
 4. Pierwszych 50 Uczestników, którzy łącznie spełnią wszystkie warunki wymienione w ust. 1 powyżej, otrzyma wiadomość mailową na wskazany w formularzu adres e-mail z prośbą o potwierdzenie chęci odbioru Nagrody. Uczestnik, który w ciągu 24 godzin od otrzymania maila wyśle odpowiedź z potwierdzeniem chęci uczestniczenia w pokazie opisanym w ust. 2 powyżej, nabędzie prawo do odbioru Nagrody.
 5. Kolejnych 15 Uczestników, którzy łącznie spełnią wszystkie warunki wymienione w ust. 1 powyżej, zostanie wpisanych na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji Uczestnika z puli opisanej w ust. 4 powyżej, osoby wpisane na listę rezerwową – według kolejności zwrotu wypełnionego formularza – otrzymają wiadomość mailową na wskazany w formularzu adres e-mail z prośbą o potwierdzenie chęci odbioru Nagrody. Uczestnik, który w ciągu 24 godzin od otrzymania maila wyśle odpowiedź z potwierdzeniem chęci uczestniczenia w pokazie opisanym w ust. 2 powyżej, nabędzie prawo do odbioru Nagrody.
 6. Wartość każdej Nagrody jest zbliżona i wynosi nie więcej niż 200 złotych.
 7. Nagrody otrzymane w ramach Akcji są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128).
 8. Nabycie prawa do odbioru Nagrody nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, tj. prawa i obowiązki nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób.
 9. W razie nieodebrania Nagrody, odmowy jej odbioru Nagroda przepada i pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§7 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatorów (administratorzy danych osobowych):
  • MANUFAKTURA PIWA WÓDKI I WINA S.A. z siedzibą w Tenczynku; dane kontaktowe:
 2. Organizatory przetwarzać będą następujące dane osobowe Uczestników:
  • imię, nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail a w przypadku skorzystania z procedury reklamacji również opcjonalnie adres korespondencyjny – w celu wzięcia przez Uczestnika udziału w Akcji „Nowe Horyzonty – Secret Screening 2022”, w tym w szczególności celu wydania Nagród i rozpatrywania ewentualnych reklamacji;
  • wizerunek Uczestnika zarejestrowany podczas Akcji, w tym w trakcie udziału Uczestnika w specjalnym pokazie „Secret Screening”, organizowanym w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty, odbywającego się w dniach 21-31 lipca 2022 roku we Wrocławiu – do celów promocyjnych i marketingowych związanych z Akcją, Organizatorami oraz prowadzoną Organizatorów działalnością.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  • w stosunku do danych wskazanych w ust. 2 lit. a) powyżej – prawnie uzasadniony interes administratorów danych, jakim jest możliwość przeprowadzenia Akcji zgodnie z niniejszym Regulaminem [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].
  • w stosunku do danych wskazanych w ust. 2 lit. b) powyżej – prawnie uzasadniony interes administratorów danych, jakim jest możliwość realizacji celów promocyjnych i marketingowych związanych z Akcją, Organizatorami oraz prowadzoną przez Organizatorów działalnością przy wykorzystaniu wizerunku Uczestnika [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]; prawnie uzasadniony interes w wykorzystaniu wizerunku Uczestnika wynika z udzielonej w formularzu zgody na wykorzystanie wizerunku.
 4. Podanie wskazanych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Akcji, wydania Nagrody lub rozpatrzenia reklamacji.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Akcji oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń związanych z jego przeprowadzeniem.
 6. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu dopasowania treści komunikacji marketingowej albo przygotowania oferty handlowej.
 7. Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Organizatorów, tj. pracownikom i współpracownikom Organizatorów, a także podmiotom działającym na polecenie Organizatorów i świadczącym na jego rzecz usługi w obszarze IT, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, a także wspierającym procesy marketingowe.
 8. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od Organizatorów dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 10. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym RODO.
 11. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej, należy kontaktować się z Inspektorami Ochrony Danych Organizatorów, dostępnymi pod adresem e-mail:

§ 8 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Akcji mogą być składane wyłącznie przez Uczestników przez cały okres trwania Akcji wskazany w § 2 ust. 2 Regulaminu oraz w okresie 7 dni od jej zakończenia, w formie pisemnej, listem poleconym na adres: MANUFAKTURA PIWA WÓDKI I WINA S.A., ul. Tenczyńska 59, 32-067 Tenczynek lub mailowo na adres poczty elektronicznej: marketing@browar-tenczynek.pl. O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji w formie pisemnej na wskazany wyżej adres lub otrzymania wiadomości e-mail.
 2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię i nazwisko oraz adres e-mail lub adres korespondencyjny) oraz wskazanie jej przyczyn.
 3. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatorów, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie jej rozpatrzenia (w zależności od formy jej wniesienia) listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Uczestnikowi, który nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji, przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Zasady Akcji określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny.
 2. Wszelkie dodatkowe informacje o Akcji można uzyskać na stronie https://browar-tenczynek.pl/regulamin-akcji-promocyjnej-nowe-horyzonty-secret-screening-2022/
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo decyzji w sprawie wykluczenia Uczestnika z udziału w Akcji w przypadku naruszenia przez danego Uczestnika zasad Regulaminu, prób oszustwa, a także w przypadku innego postępowania Uczestnika naruszającego dobre obyczaje, narażającego na szwank dobre imię Organizatorów, ich renomę lub interesy. Wykluczony Uczestnik traci prawo do uzyskania Nagrody w Akcji.
 4. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Akcji poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marketing@browar-tenczynek.pl.
 5. Wszelkie informacje na temat Akcji Uczestnicy mogą uzyskać wysyłając wiadomość na adres e-mail: marketing@browar-tenczynek.pl. Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 3 dni roboczych.

Załącznik nr 1
Grafiki przedstawiające postać Pulcinelli

Załącznik nr 2
Wzór formularza

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w dowolnym momencie, a także dowiedzieć się więcej na ich temat